Politisk ordlista

A
Arbetsutskott - en mindre del av en styrelses ledamöter som förbereder ärenden och fattar till utskottet delegerade beslut.
 
B
Beredning - en mindre del av en styrelses ledamöter som enbart förbereder ärenden.

Budget - den ekonomiska planeringen. Sker vanligtvis på årsbasis.
 
D
Dagordning - den i förväg uppgjorda planeringen av ett sammanträde.

Debatt - en i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegation - när beslutsfattare enligt i förväg godkända regler avstår från sin beslutanderätt till underställd person eller grupp av personer.

Direktiv - fastställda ramar innanför vilka viss verksamhet ska ske.
 
E
Enkel fråga - en fråga ställd av enskild ledamot i fullmäktige till råd eller ordförande i styrelse eller nämnd. Frågan ska i princip kunna besvaras med ja eller nej. Den besvaras vanligen vid nästkommande sammanträde och debatt sker mellan frågaren och svaranden.


F
Fullmäktigegrupp - samtliga partiers grupper med fullmäktigeledamöter och suppleanter, eventuellt kompletterade med andra förtroendevalda. Sammanträder före fullmäktigemötet.

Föredragning - information i något ämne som tjänsteman ger politiker eller politikergrupp.

Föredragningslista - dagordning för ett officiellt sammanträde.

Förvaltning - den myndighet som har till uppdrag att ta fram underlag till och utföra nämnds eller styrelses beslut.
 
G
Gruppledare - ledare i fullmäktiges samt i samtliga styrelsers och nämnders partigrupper.
 
I
Interpellation - fråga ställd i fullmäktige av enskild ledamot till råd eller ordförande i nämnd eller styrelse. Besvaras vanligen vid nästkommande sammanträde. Andra ledamöter i fullmäktige får delta i debatten.
 
K
Kommitté - en grupp politiker som sorterar under styrelse eller nämnd samt handhar särskilt område. Kommittén har till skillnad från en delegation ej beslutanderätt utan rapporterar tillbaka till nämnden.

Kommunallag - lag som reglerar kommunens och regionens verksamhet.

Kommunalråd - politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten; större kommuner har flera kommunalråd. Kommer från majoriteten.

Kommunalt handlingsprogram - politiskt program för en kommun under mandatperioden.

Kommunkansli - den förvaltning som är direkt underställd kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen - kommunens "samlingsregering". Beredningsorgan till fullmäktige. Har delegation på ett antal frågor, främst ekonomiska. Kommunens viktigaste styrelse.

KSU - en mindre del av en kommunstyrelsens ledamöter som förbereder ärenden och fattar till utskottet delegerade beslut.


L
Ledamot - medlem i officiell nämnd/styrelse.
 
M
Majoritet - mer än 50% av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50% plus ordförandens utslagsröst.

Mandatperiod - de fyra åren mellan valen. Mandatperioden för fullmäktige börjar den 1 november valåret och mandatperiod för övriga styrelser och nämnder börjar nästkommande 1 januari.

Medborgarförslag - den som är folkbokförd i kommunen har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige.

Motion - förslag i fullmäktige på åtgärd. Den kan ställas av enskild ledamot eller grupp av ledamöter.

Mötesteknik - en uppsättning regler som styr sättet att sammanträda på.
 
N
Nominering - namnförslag från enskild eller förening på person som ska väljas till kommunalt förtroendeuppdrag eller internt styrelseuppdrag.

Nämnd - politisk vald församling som ansvarar för visst område, t ex socialnämnd eller hälso- och sjukvårdsnämnd.
 
O
Ombud - anställd i en politisk eller facklig organisation för att ge service till medlemmarna.

Opposition - politiskt parti eller politiska partier som ej kan få majoritet.
 
P
Partigrupp -  varje partis ledamöter och suppleanter i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Partidistrikt - sammanslutning av partiföreningar i ett län.

Proposition - formellt förslag enligt mötestekniska regler.

Protokoll - mötesanteckningar som justeras av ordföranden och särskilt valda ledamöter.


R
Regionråd - politisk vald ledare för den politiska verksamheten i regionen. Kommer från majoriteten.

Regionalt handlingsprogram - politiskt program för en region under mandatperioden.

Regionkansli - den förvaltning som är direkt underställd regionstyrelsen.

Regionstyrelsen - regionens "samlingsregering". Beredningsorgan till fullmäktige. Har delegation på ett antal frågor, främst ekonomiska. Regionens viktigaste styrelse.

Remittera - skicka förslag eller utredning till någon instans för yttrande.

Reservation - anteckningar i protokollet att enskild ledamot eller grupp av ledamöter hade beslutat annorlunda om de haft majoritet.
 
S
Styrelse - politiskt vald församling som ansvarar för ett visst område, t ex regionstyrelse, kommunstyrelse eller skolstyrelse. Kan också vara ledningen för en förening eller ett bolag.

Suppleant - reservledamot i fullmäktige, styrelser och nämnder. Inträder som ordinarie ledamot när någon är borta. Har ibland yttranderätt men aldrig beslutanderätt.
 
V
Valberedning - valda ledamöter som förbereder förslag på personer till fullmäktige, styrelse och nämnder.

Verksamhetsberättelse - redogörelse för en förenings verksamhet under ett år. Ska godkännas av årsmötet.

Votering - omröstning i en fråga.
 
Å
Återremittera - skicka tillbaka ett förslag eller en utredning till någon instans för nytt ställningstagande.

Sidan uppdaterades 16 november 2021