Riksfärdtjänst

Typ av resa
Det ska gälla en enstaka resa utanför Västra Götalands län eller ett antal återkommande resor mellan hemorten och ett speciellt resmål utanför Västra Götalands län. Liksom för färdtjänsten får riksfärdtjänst inte användas för läkarbesök. Här finner du Melleruds kommuns riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Här finner du ansökningsblankett för riksfärdtjänst.

Avsikten med resan
Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet och får inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Inte heller får det röra sig om en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande. 

Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735)
Riksfärdtjänst kan bli aktuellt om du har en funktionsnedsättning som innebär att du måste resa på ett mera kostsamt sätt än andra resenärer. Det kan också bli aktuellt om du inte kan resa utan ledsagare.

Egenavgift
Den som beviljas riksfärdtjänst betalar alltid en egenavgift motsvarande kostnaden för resa med tåg andra klass (Förordning 1993:1148 om egenavgift vid resor med riksfärdtjänst). När du bokar resa på beställningscentralen, fråga alltid hur mycket resan kostar.

Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst bör göras i god tid - minst två veckor - före planerad resa. Ansökningsblankett hittar under rubriken "Blanketter" eller på Medborgarkontoret på Storgatan 13. Du kan också få blanketten skickad per post eller via e-post. Beslut i ärendet meddelas skriftligen inom cirka en vecka.

Överklaga?
Alla beslut om riksfärdtjänst – beviljande eller avslag – kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen, Melleruds kommun, 464 80 Mellerud. För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha kommit in till Kommunstyrelsen senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 3 april 2024