Risker

Risker i Melleruds kommun

Melleruds kommun gör risk- och sårbarhetsanalyser för att få en indikation om vilka hot, risker och sårbarheter som kan drabba kommunen. Riskbilden är sedan tänkt att användas som underlag för arbete med att förebygga och planera för att hantera samhällsstörningar.

Melleruds kommun identifierar risker som skulle kunna leda till extraordinära händelser utifrån fem kategorier. Här ser du exempel på risker inom de olika kategorierna:

  • Naturolyckor i form av extrema eller långvariga oväder. Till exempel omfattande snöfall, översvämning, värmebölja, skogsbrand, ras, skred och stormar.
  • Andra (större) olyckor, t.ex. omfattande bränder, stora skadeutfall, utsläpp eller olyckor med farliga ämnen och infrastrukturolyckor.
  • Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem så som el, telefoni, dricksvatten, avlopp, värme, livsmedel, drivmedel, betalningssystem eller transporter.
  • Antagonistiska störningar och social oro så som hot, upplopp, ryktesspridning eller felaktig information, it-attacker och terrorism.
  • Sjukdomar hos människor och djur. Till exempel influensaepidemi eller epizooti.
Sidan uppdaterades 10 mars 2022