Regler för att parkera

Var gäller tillståndet?

 • Parkering får ske under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än 3 tim.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 tim.
 • Parkering får ske under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • På parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd
 • På allmänna parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas av kommunen.

 

När måste du betala avgift

Avgift ska betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunen där parkeringen finns, beslutat annat.

 

Var gäller inte tillståndet?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På förbud att stanna eller parkera fordon
 • På platser för visst ändamål, t ex lastplats, vändplats eller taxiplats.
 • På plats reserverad för visst fordonsslag, till exempel lastbil eller buss.
 • På gångfartsområde (parkering är där tillåten endast på särskilt anordnad p-plats).
 • På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • På tomtmark - om inte ägaren medgivit det.
 • I parkeringshus.

På privat mark gäller de regler som fastighetsägaren bestämmer. Att en parkering ligger på privat mark framgår att sådana platser ska alltid ska skyltas med namn och telefonnummer till övervakande bolag. Kan vara p-garage, p-platser eller gator inom ett område. Tillståndet medger dock alltid rätt att parkera på särskilt utmärkt p-plats för rörelsehindrad.

 

Vad gäller när du parkerar?

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.
 • Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

 

Parkeringstillståndet är en värdehandling

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd medför återkallelse av tillståndet.

Sidan uppdaterades 27 oktober 2021