Skapande skola

Skapande skola - elever ges möjlighet att uttrycka sin tankar genom kultur och konst

Melleruds kommun har under flera år deltagit i Kulturrådets satsning, Skapande skola. Skapande skola riktar sig till elever i förskoleklass till årskurs 9. Huvudsyftena med Skapande skola är att ge eleverna möjligheter till:

- att arbeta med kulturutövare

- besöka muséer i regionen

- få uppleva teaterföreställningar

 

Ett viktigt mål för Melleruds kommun är att via estetiska lärprocesser öka måluppfyllelsen. Allt arbete ska vara en del i den ordinarie undervisningen.

Skapande skola-projekten i Melleruds kommun samordnas av KulturMellerud.

Från Kulturrådets hemsida

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Sidan uppdaterades 18 september 2023