Allmän handling

En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen.

Syftet är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man också möjlighet att påverka verksamheten.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga i stat, kommun och landsting.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.

Allmänna hemliga handlingar

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga. En handling eller uppgift är hemlig endast med stöd av bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen eller annan speciallagstiftning. Handlingar inom det sociala området är i princip alltid hemliga, men i de flesta fall är kommunens allmänna handlingar offentliga. En prövning om en handling kan lämnas ut ska alltid göras i varje enskilt fall en förfrågan sker.

Alla allmänna handlingar, även de hemliga, ska alltid diarieföras.

Vad är inte en allmän handling?

Det finns vissa undantag när det gäller vad som är allmän handling. Till exempel skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp utgör inte allmän handling.

Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar.

Tips

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta nämndssekreteraren eller kommunkansliet för stöd.

Sidan uppdaterades 5 oktober 2021