LONA-projektet Grön infrastruktur Dalsland

Lokala naturvårdssatsningen

Grön infrastruktur är ett sammanhängande nätverk av natur som bidrar till livsmiljöer för växter och djur, samt till människans välbefinnande. Den gröna infrastrukturen inkluderar hela landskapet, där både naturliga och anlagda miljöer ingår i såväl vatten som på land. Den är grunden för viktiga funktioner som biologisk mångfald, klimatreglering, vattenrening, frisk luft, matproduktion och rekreation. För att växter och djur ska finnas kvar på lång sikt behöver de möjlighet till spridning i landskapet. Detta är avgörande för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det är också grunden för att vi människor ska fortsätta få alla de nyttor som naturen ger oss, så kallade ekosystemtjänster.

Dalslands miljö- och energiförbund driver tillsammans med Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds, Vänersborgs och Åmåls kommuner LONA-projektet Grön infrastruktur Dalsland. Målet med detta projekt är att ta fram ett underlag för grön infrastruktur och genomföra analyser för landskapsekologiska samband för att få en översikt av hur viktiga habitat hänger samman spridningsbiologiskt i landskapet.

Materialet som ska visa på ekologiska samband i landskapet kommer att vara ett viktigt underlag för fysisk planering i kommunerna. Det kommer också vara underlag för förvaltning, bevarande och utveckling av hotade arter och värdefulla naturtyper i landskapet samt för att vårda och utveckla värdefulla ekosystemtjänster i tätorterna.

Projektet pågår fram till 2025-01-01.

Kontakt

Dalslands Miljö- och energiförbund
E-post: kansli@dalsland.se
Telefon: 0530-93 94 30
Hemsida: https://www.dalsland.se

Sidan uppdaterades 23 augusti 2023