Ansökan om bistånd

Du ansöker om bistånd genom att kontakta någon av kommunens biståndshandläggare som gör en utredning och därefter fattar ett beslut. Om ansökan beviljas verkställs biståndet/insatsen av personal inom Vård och omsorg. Insatsen planeras i samråd med dig. Handläggningstiden varierar beroende på ärendets art.

Beslutet ska vara fattat senast tio arbetsdagar efter det att alla handlingar har inkommit.

Om din ansökan om bistånd avslås, ska det tydligt framgå i beslutet varför ansökan avslagits. Du kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg som avgör avslagsbeslutets riktighet. Förvaltningsrätten kan alltså ändra socialnämndens beslut om den anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Melleruds socialnämnd. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar på det sätt du begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du vända dig till kommunen.

Adressen är:

Melleruds Socialnämnd
464 80 Mellerud

Sidan uppdaterades 22 december 2023