Handlingar

På den här sidan ser du vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra. De flesta ansökningar eller anmälningar kan göras via våra e-tjänster. Vill du hellre fylla i en blankett finner du dem här som PDF.

Följande handlingar ska lämnas in i samband med ansökan:

 • Situationsplan - skala 1:400 eller 1:500
  Visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500
  Läs mer om situationsplaner här och hur du kan beställa underlag från kommunen.

 • Planritning - skala 1:100
  Visar huset ovanifrån i genomskärning.

 • Fasadritning - skala 1:100
  Visar huset rakt från sidan. Alla fyra sidor.

 • Sektionsritning - skala 1:100
  Visar huset i genomskärning från sidan.

Ansök via om bygglov e-tjänst här

Till större åtgärder så som nybyggnation av fritidshus, en- och tvåbostadshus, verksamhetsbyggnader eller större komplementbyggnader krävs kontrollansvarig. Läs mer här. Vid dessa tillfällen krävs en anmälan om kontrollansvarig tillsammans med ansökan om bygglov.

Anmäl kontrollansvarig till ditt byggprojekt via e-tjänst här

Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan. Läs mer här.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • En karta i mätbar skala, gärna 1:400 eller 1:500 som visar tomtens placering och tillfartsväg. På kartan ska husets ungefärliga placering ritas in.
 • Om fastigheten är stor ska du även lämna in en översiktskarta där du visar lokaliseringens placering.

Ansök om förhandsbesked via e-tjänst

Följande handlingar ska alltid lämnas in:

Anmälan Attefallsåtgärd

Gör din anmälan via e-tjänst här

Anmälan om eldstad

 • Planritning
  Redovisning av eldstadens placering i byggnaden.

 • Prestandadeklaration
  Information om vilken typ av eldstad/rökkanal som ska installeras, vilka utsläpp den ger upphov till och vilken verkningsgrad den har.

Om du även ska installera ny rökkanal ska dessa handlingar även finnas:

 • Sektionsritning
  ”Genomskärning” där rökkanalens dragning syns.

 • Fasadritning
  Redovisning av skorstenens utformning.

Gör din anmälan om installation eldstad här

Övriga anmälansärenden

Följande handlingar ska lämnas in vid behov i övriga anmälansärenden

 • Situationsplan - skala 1:400
  Visar byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Lämplig skala är 1:400
  Läs mer om hur du beställer underlag till situationsplan här*

 • Planritning - skala 1:100
  Visar huset ovanifrån i genomskärning.

 • Fasadritning - skala 1:100
  Visar huset rakt från sidan. Alla fyra sidor.

 • Grannemedgivande
  Om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter. Blankett finner ni här.

 • Kontrollplan
  Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan. Läs mer här.

Gör din anmälan här

Följande handlingar ska lämnas in inom detaljplanerat område:

 • Situationsplan
  Med byggnaden som ska rivas markerad.

 • Foto på byggnaden

 • Förslag till kontrollplan/rivningsplan

 • Materialinventering

Ansökan om rivningslov här

Följande handlingar ska lämnas in utanför detaljplanerat område:

 • Situationsplan
  Med byggnaden som ska rivas markerad.

 • Foto på byggnaden

 • Förslag till kontrollplan/rivningsplan

 • Materialinventering

Ansök om rivningsanmälan här

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan - skala 1:400 eller 1:500
  Som visar plushöjder före och efter samt marklutning och sluttningar. Vid större fyllningar även marksektioner.

Ansökan om marklov görs via e-tjänst här

Följande handlingar ska lämnas in

 • Situationsplan  - skala 1:400 eller 1:500
  Visar huset/byggnaden/tillbyggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Markera tydligt var det ska byggas.

 • Fotografier (Är bra att ha men är inte obligatoriskt)
  Som visar hur det ser ut innan byggnation.

 • Fasadritning - skala 1:100
  Kan i vissa fall krävas, kolla med handläggare

Ansökan om strandskyddsdispens görs via e-tjänst här

I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet.

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda med ritningshuvud i nedre högra hörnet. Kopierade på vitt papper med svart text och svarta linjer.

En ritning görs alltid skalenlig och ska vara måttsatt. Måttsätt aktuella delar på respektive ritning. Avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplanen. På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.

Observera att en ritning som ska lämnas in digitalt ska vara i PDF-format, antingen skapade via ett ritprogram eller inskannade på en skanner.
Ritning som fotograferats och gjorts om från fotoformat till PDF är inte godkänd som digital handling.

Klicka här för att se en exempelritning för tillbyggnad.

Läs mer om situationsplaner här och hur du kan beställa underlag från kommunen.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Elin Melin
Bygglovshandläggare
E-post: elin.melin@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Sidan uppdaterades 2 juli 2024