Fördjupad översiktsplan - Sjöskogen

Fördjupad översiktsplan - Sjöskogen

Bakgrund

Melleruds tätort ska ges förutsättningar att växa och Sjöskogen ska bli länken mellan samhället och Vänern. Den fördjupade översiktsplanens övergripande mål Sjöskogen, en del av Melleruds tätort innebär att Sjöskogen ska bli en naturlig del av Melleruds tätort med attraktiva och naturnära boendemiljöer vilket kan bidra till att nå kommunens befolkningsmål om att bli 11.000 invånare år 2030. Utvecklingen av Sjöskogen ska ske etappvis för att uppnå en hållbar och långsiktig utbyggnad.

 

Planskede 

Planskede: Bearbetning av inkomna yttranden under samrådet

Samråd

Melleruds kommun har tillsammans med Rådhuset Arkitekter AB tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för del av Sjökogen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 11 september till  10 november 2023.

Samrådshandlingarna bearbetas om utefter de inkomna yttrandena från samrådet till en granskningshandling. Granskning beräknas ske under våren 2024.

Kontakta oss

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Plan- och byggenheten
E-post: suzanne.hakansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 12

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 27 februari 2024