Laga kraft, kungörelse bygglov och andra lov

Delgivning och kungörelse

Byggnadsnämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren om det inte är uppenbart obehövligt. Kända sakägare och boende som har lämnat synpunkter som inte har blivit tillgodosedda ska också delges. Delgivningen innehåller beslutet och information om hur man överklagar. Den skickas vanligtvis med post. Personer som har delgivits kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen.

Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande fastighetsägare samt övriga berörda sakägare som underrättas kan överklaga beslutet inom fyra veckor från publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar via brev. Kungörelsen informerar om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet finns tillgängligt. 

Klicka här för att komma till Post- och Inrikestidningar

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Sidan uppdaterades 25 maj 2022