Arbetsgång

Människor i möte

Nyligen har en ny översiktsplan för Melleruds kommun vunnit laga kraft. Arbetet startade hösten 2017 med en medborgardialog där kommuninvånare och andra berörda fick lämna sina synpunkter. (Läs utvärderingen i länken på sidan). Efter medborgardialogen påbörjades arbetet med att ta fram ett förslag. Kommunstyrelsens politiker och en arbetsgrupp av tjänstemän träffades i workshops och diskuterade olika frågeställningar. En styrgrupp, bestående av Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSau, och Byggnadsnämndens presidium, beslutade om arbetets riktning.

Kommunens vilja sammanfattades i ett antal målbilder och utvecklingsstrategier som är vägledande för förslaget. Användningen av marken arbetades fram i en avvägning mellan olika intressen och planerades med hänsyn till kommunens bästa på lång sikt. Regionala och nationella planer gav grundmaterial och utgångspunkter för förslaget.

Förslaget var ute på samråd över årsskiftet 2018-2019 och ute för granskning våren 2020. Förslaget har därefter reviderats och antagits av kommunfullmäktige. Förslaget har nu vunnit laga kraft. 

Sidan uppdaterades 17 november 2021