Notarius publicus och auktoriserad stämpel

Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

En Notarius Publicus har bland annat följande uppgifter:

 • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
 • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts
 • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
 • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
 • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan

På Länsstyrelsens hemsida finns aktuell och uppdaterad förteckning över förordnade notarius publicus i Västra Götalands län.

 

Apostille

 

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på den är äkta.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostillestämpel är
den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen).
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret).
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten).
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor).
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus.
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare.
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad översättare (Kammarkollegiet).
 • Utdrag från födelse- och vigselbok.

Varje handling som ska förses med apostille måste vara försedd med följande:

 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår.
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel.
 • Personens befattning vid myndigheten.

 

Sidan uppdaterades 7 mars 2023