Samråd gällande förslag till vattenskyddsområde Vita Sannar

Vita Sannar

Uppdatering:

En bemannad utställning kommer arrangeras vid två tillfällen där det finns möjlighet att ställa frågor om vattenskyddsområdet i en möteslokal intill Medborgarkontoret.

Tillfälle 1: tisdag 5 mars, kl: 14:00-17:00

Tillfälle 2: torsdag 7 mars kl: 9:00-12:00

 
Bakgrund

Ytvattentäkten i Vita Sannar har bra vattentillgång och god vattenkvalitet och förser i stort sett hela Melleruds tätort med dricksvatten vilket gör den till en värdefull resurs. Det är viktigt att arbeta med förbyggande och långsiktigt skydd eftersom Vita Sannar saknar reservvattentäkt och utgör en del av den viktiga dricksvattenresursen Vänern som totalt förser 800 000 människor med dricksvatten.

Vita Sannar vattentäkt omfattas i dagsläget av ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter som fastställdes 1979. Vattenskyddsområdet är således gammalt och behöver uppdateras efter dagens normer och vägledning. I syfte att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen i Mellerud har kommunen beslutat om att förlägga råvattenintaget längre ut i Vänern, behålla befintlig intagspunkt som reservledning, och att uppdatera vattenskyddsområdet.

Mellerud kommun har därför, i samarbete med konsultföretaget AFRY, tagit fram förslag på ett nytt vattenskyddsområde till Vita Sannars ytvattentäkt (bilaga 3) med tillhörande skyddsföreskrifter (bilaga 4a). Syftet med det nya vattenskyddsområdet är att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen i Mellerud.

Med denna information vill Mellerud kommun informera om förslagets utformning och ge berörda möjlighet att komma med synpunkter tidigt i processen. Era synpunkter är viktiga för oss.

De föreslagna vattenskyddsområdena kommer att slutligen fastställas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Innan dess kommer ansökan om vattenskyddsområde att kungöras och ytterligare möjlighet till att lämna synpunkter kommer att ges under denna process.

Förslaget

Vattenskyddsområdet har utformats och avgränsat utifrån områdets hydrogeologiska förutsättningar och den riskanalys som utförts. Förslaget på vattenskyddsområde består av tre skyddszoner (primär-, sekundär- och tertiär skyddszon) och omfattar skyddsvärda områden som är viktiga eller sårbara för ytvattentäkten. Den primära skyddszonen omfattar områden närmast ytvattentäkten, både på land och i Vänern. På markområdena som omfattas förekommer det relativt frekvent skogsbruk samt att marken har hög genomsläpplighet och korta transporttider till ytvattentäkten. Inom den primära skyddszonen ingår ett flertal riskobjekt såsom industriområdet i Melleruds tätorts östra del, Sunnanå hamn, förorenade områden, Sunnanå avloppsreningsverk och järnväg.

Den sekundära skyddszonen omfattar resterande del av Melleruds tätort samt ytterligare områden på land som har en relativt kort transporttid till ytvattentäkten. I Vänern omfattar sekundära skyddszonen stora delar av Vänern där bland annat farleden ingår. Sekundära skyddszonen omfattar två industriområden som är särskilt sårbara för ytvattentäkten då dagvattnet leds via Gärdsrudsbäcken och Holmsån till Vänern. Andra riskobjekt som omfattas är bland annat transformatorstationer, förorenade områden, E45, järnväg, avfallsdeponi och jordbruk.

Den tertiär skyddszonen omfattar endast det markområde inom avrinningsområdet som har vattendrag och diken som mynnar ut i antingen Gärdsrudsbäcken eller Holmsån där transporttiden är relativt kort. Riskobjekten inom området är jordbruk och en transformatorstation.

De skyddsföreskrifter som föreslås för vattenskyddsområdet anges i Bilaga 4 och i bilaga 4b finns en motivering till respektive skyddsföreskrift.

Frågor och synpunkter

Frågor kring förslaget om Vita Sannars vattenskyddsområde kan ställas till Anders Broberg, tel. 0530-183 96 eller per e-post anders.broberg@mellerud.se eller Nina Wennström, tel 010 - 505 63 22 eller per e-post nina.wennstrom@afry.com.

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen, senast den 2 april 2024, per e-post till samhallsbyggnads@mellerud.se, alternativt per brev till adressen nedan:

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Att: Anders Broberg
Box 64
464 80 Mellerud

Handlingar finns att läsa på Melleruds hemsida samt i papperskopia på följande adress:

Medborgarkontoret
Storgatan 13, Mellerud

Bilagor

Sidan uppdaterades 21 februari 2024