Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här hittar du kommunstyrelsens arbetsutskotts äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kommunkansliet, telefon 0530-181 04.

Kallelser

pdf 2022-12-13


pdf 2022-11-29

pdf 2022-11-29, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 20220831

pdf 2022-11-29, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsrapport 2 2022

pdf 2022-11-29, Bilaga - Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun


pdf 2022-11-15


pdf 2022-11-01

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxor och avgifter kultur- och utbildningsnämnden 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxor och avgifter socialnämnden 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxa ABP 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxa Strålskydd 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxa Livsmedelslagen 2023

pdf 2022-11-01, Bilaga - NÄRF delårsrapport jan-aug 2022

pdf 2022-11-01, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31

pdf 2022-11-01, Bilaga - Reviderad Budget november 2023 flerårsplan 2024-2025

pdf 2022-11-01, Bilaga - Taxor och avgifter kommunstyrelsen 2023


pdf 2022-10-18


pdf 2022-10-04

pdf 2022-10-04, Bilaga - Finansiell profil för Melleruds kommun 2019–2021

pdf 2022-10-04, Bilaga - Delarsbokslut 2022 augusti KF KS KSF SBF

pdf 2022-10-04, Bilaga - Delarsbokslut 2022 augusti Alla nämnder

pdf 2022-10-04, Bilaga - Delårsbokslut per augusti 2022 med prognos för hela året

pdf 2022-10-04, Bilaga - Rapport Tyréns Utredning av § 6-områden Köpmannebro och Kambol Melleruds kommun

pdf 2022-10-04, Bilaga - Mellerud_platsvarumarke

pdf 2022-10-04, Bilaga - Melleruds kommun_Grafisk_Manual


pdf 2022-09-20


pdf 2022-09-06

pdf 2022-09-06, Bilaga - Oljeskyddsplan (14 sidor)


pdf 2022-08-23

pdf 2022-08-23, Bilaga - Planbeskrivning - Resecentrum med plankarta


pdf 2022-08-09

pdf 2022-08-09, Bilaga - Planbeskrivning - Resecentrum med plankarta


pdf 2022-06-21

pdf 2022-06-21, Bilaga - Promemoria Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor


pdf 2022-06-07

pdf 2022-06-07, Bilaga - KS KSF SBF Prognos 1

pdf 2022-06-07, Bilaga - Prognos 1 2022

pdf 2022-06-07, Bilaga - Nämndernas rapporter

pdf 2022-06-07, Bilaga - Budget 2023 flerårsplan 2024-2025

pdf 2022-06-07, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2021

pdf 2022-06-07, Bilaga - Projekt - Snöslinga


pdf 2022-05-24

pdf 2022-05-24, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2022 med bilaga


pdf 2022-05-03

pdf 2022-05-03, Bilaga - Planprioritering 2022 med bilaga

pdf 2022-05-03, Bilaga - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

pdf 2022-05-03, Bilaga - Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

pptx 2022-05-03, Presentation - Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskommelser, Färdplan Nära vård

pdf 2022-05-03, Bilaga - Budget 2023 Tjänstemannabudget med majoritetens förslag


pdf 2022-04-19

pdf 2022-04-19, Bilaga - Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021

pdf 2022-04-19, Bilaga - Årsredovisning Samordningsförbunder Vänersborg Mellerud 2021

pdf 2022-04-19, Bilaga - Intern kontroll - rapport bokslut 2021 KS BN KUN SN

pdf 2022-04-19, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 2021 bokslut Mellbo

pdf 2022-04-19, Bilaga - Planprioritering 2022 med bilaga


pdf 2022-04-05

pdf 2022-04-05, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2021

pdf 2022-04-05, Bilaga - Turismåret 2021

pdf 2022-04-05, Bilaga - Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar


pdf 2022-03-22

pdf 2022-03-22, Bilaga - Renhållningsverksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-03-22, Bilaga - VA-verksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-03-22, Bilaga - Fjärrvärmeverksamheten årsrapport 2021


pdf 2022-03-08

pdf 2022-03-08, Bilaga - Bokslut 2021 KF KS KSF SBF

pdf 2022-03-08, Bilaga - Bokslut 2021 KF KS KSF SBF BN KUN SN

pdf 2022-03-08, Bilaga - Årsredovisning 2021

pptx 2022-03-08, Bilaga - Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25


pdf 2022-02-22


pdf 2022-02-08


pdf 2022-01-25


pdf 2022-01-11

pdf 2022-01-11, Bilaga - Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörjningen för år 2022-2026

pdf 2022-01-11, Bilaga - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor

pdf 2022-01-11, Bilaga - Taxa Livsmedelskontroll 2022

pdf 2022-01-11, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2022

pdf 2022-01-11, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2022

pdf 2022-01-11, Bilaga - Taxa Strålskydd 2022

pdf 2022-01-11, Bilaga - Tilläggsbudget 2022 flerårsplan 2023-2024


pdf 2021-12-14

pdf 2021-12-14, Bilaga - Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun 2022-2026

pdf 2021-12-14, Bilaga - Samråd Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun


pdf 2021-11-30

pdf 2021-11-30, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 SBF

pdf 2021-11-30, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 KSF

pdf 2021-11-30, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) fr.o.m. 2023-01-01

pdf 2021-11-30, Bilaga - Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2021-11-30, Bilaga - Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2021-11-30, Bilaga - Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) t.o.m. 2022-12-31

pdf 2021-11-30, Bilaga - Aktivitetsplan till Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport


pdf 2021-11-16

pdf 2021-11-16, Bilaga - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2021


pdf 2021-11-02

pdf 2021-11-02, Bilaga - Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa BN 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Förslag taxor och avgifter SN 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Förslag taxor och avgifter KUN 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Förslag taxor och avgifter BN 2022


pdf 2021-10-19

pdf 2021-10-19, Bilaga - Utkast bostadsförsörjningsprogram Melleruds kommun

pdf 2021-10-19, Bilaga - Taxor och avgifter 2022 för KS verksamhet

pdf 2021-10-19, Bilaga - Slutredovisning Arbetsmarknadsenheten projekt Jobbredo

pdf 2021-10-19, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsredovisning med bilagor jan-aug 2021

pdf 2021-10-19, Bilaga - Ranking lokalt företagsklimat 2021 Melleruds kommun

pdf 2021-10-19, Bilaga - Melleruds kommun lokalt företagsklimat

pdf 2021-10-19, Bilaga - Fyrbodals näringslivsstrategi 2030


pdf 2021-10-05

pdf 2021-10-05, Bilaga - Gretabo anbudsunderlag Mellerud kvarteret Ugglan

pdf 2021-10-05, Bilaga - Finansiell rapport 2018-2020 Melleruds kommun

pdf 2021-10-05, Bilaga - Delårsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021

pdf 2021-10-05, Bilaga - Delårsbokslut KF KS KSF SBF 2021-08-31

pdf 2021-10-05, Bilaga - Delårsbokslut BN KUN SN 2021-08-31


pdf 2021-09-21


pdf 2021-09-07


pdf 2021-08-24

pdf 2021-08-24, Bilaga - Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor Strömstad

pdf 2021-08-24, Bilaga - Handlingsprogram Strömstad


pdf 2021-08-10

pdf 2021-08-10, Bilaga - Projekt verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020 RTV

pdf 2021-08-10, Bilaga - NÄRF taxor 2022

pdf 2021-08-10, Bilaga - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för framtidsbygder


pdf 2021-06-22


pdf 2021-06-08

pdf 2021-06-08, Bilaga - Prognos 1 2021 KS KSF SBF

pdf 2021-06-08, Bilaga - Prognos 1 2021 KF BN KUN SN

pdf 2021-06-08, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun

pdf 2021-06-08, Bilaga - Granskningshandlingar ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1

pdf 2021-06-08, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020

pdf 2021-06-08, Bilaga - Budget 2022 flerårsplan 2023-2024


pdf 2021-05-25

pdf 2021-05-25, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020


pdf 2021-05-04

pdf 2021-05-04, Bilaga - Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-05-04, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning revidering

pdf 2021-05-04, Bilaga - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun

pdf 2021-05-04, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga


pdf 2021-04-20

pdf 2021-04-20, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor

pdf 2021-04-20, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2021-04-20, Bilaga - Digital motor Fyrbodal förstudierapport

pdf 2021-04-20, Bilaga - Digital motor Fyrbodal delrapport Mellerud

pdf 2021-04-20, Bilaga - Antagandehandling detaljplan för Sapphults verksamhetsområde


pdf 2021-04-06

pdf 2021-04-06, Bilaga - Årsrapport 2020 VA

pdf 2021-04-06, Bilaga - Årsrapport 2020 renhållning

pdf 2021-04-06, Bilaga - Årsrapport 2020 fjärrvärme

pdf 2021-04-06, Bilaga - Ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1

pdf 2021-04-06, Bilaga - Revisionsrapporten granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun

pdf 2021-04-06, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2021-04-06, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar


pdf 2021-03-23

pdf 2021-03-23, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2020

pdf 2021-03-23, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning 2021


pdf 2021-03-09

pdf 2021-03-09, Bilaga turismåret 2020

pdf 2021-03-09, Bilaga trafikverkets remiss förteckning förändringar riksintresseanspråk samrådsversion

pdf 2021-03-09, Bilaga - Årsredovisning 2020

pdf 2021-03-09, Bilaga - Trafikverkets remiss generella funktionsbeskrivningar samrådsversion

pdf 2021-03-09, Bilaga - Granskningshandlingar detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

pdf 2021-03-09, Bilaga - Förslag till bostadsförsörjningsprogram Dals-Eds kommun 2021-2023


pdf 2021-02-23

pdf 2021-02-23, Bilaga - Utkast verksamhetsplan Vänersamarbetet 2022-2023

pdf 2021-02-23, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga


pdf 2021-02-09

pdf 2021-02-09, Bilaga - Sammanställning arrendeavtal Sunnanå 1:2

pdf 2021-02-09, Bilaga - Revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-09, Bilaga - Revisionsrapport granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-09, Bilaga - Presentation förbättrad turistservice i Sunnanå hamn del 2

pdf 2021-02-09, Bilaga - Presentation en utvecklad organisation för statlig service

pdf 2021-02-09, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut SBF

pdf 2021-02-09, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut KS

pdf 2021-02-09, Bilaga - Förstudie Melleruds fjärrvärme Klackens panncentral


pdf 2021-01-26

pdf 2021-01-26, Bilaga Campus Dalsland

pdf 2021-01-26, Bilaga - Förstudie Melleruds fjärrvärme Klackens panncentral


pdf 2021-01-12

pdf 2020-12-15


pdf 2020-12-01

pdf 2020-12-01, Bilaga - Presentation Hållbarhetsklivet

pdf 2020-12-01, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2020-12-01, Bilaga - Handlingsprogram NÄRF

pdf 2020-12-01, Bilaga - Förstudie upphandling av skoltrafik i Melleruds kommun rapport


pdf 2020-11-17

pdf 2020-11-17, Bilaga - Vgr Gc kostnader

pdf 2020-11-17, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2020-11-17, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-11-17, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-11-17, Bilaga handlingsplan för tillgänglighet

pdf 2020-11-17, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

pdf 2020-11-17, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021

pdf 2020-11-17, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021

pdf 2020-11-17, Bilaga - Besöksmätning Melleruds kommun 2020-09-09


pdf 2020-11-03

pdf 2020-11-03, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands Miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-11-03, Bilaga - Kommunernas klimatlöften

pdf 2020-11-03, Bilaga - Granskning av delårsrapport 2020

pdf 2020-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Socialnämnden

pdf 2020-11-03, Bilaga - Fjärrvärme Klacken ökad produktionseffekt

pdf 2020-11-03, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2020-11-03, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund


pdf 2020-10-19

pdf 2020-10-19, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

pdf 2020-10-19, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-10-19, Bilaga - Kommuninvest insatskapital per medlem samt förlagslån

pdf 2020-10-19, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-10-19, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-10-19, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2020-10-19, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kommunstyrelsens verksamhet

pdf 2020-10-19, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Byggnadsnämndens verksamhet

pdf 2020-10-19, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF

pdf 2020-10-19, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021


pdf 2020-10-06

pdf 2020-10-06, Bilaga - Finansiell profil för Melleruds kommun 2017-2019

pdf 2020-10-06, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars Camping i Melleruds kommun antagandehandlingar

pdf 2020-10-06, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 och prognos 2 2020 för Melleruds kommun

pdf 2020-10-06, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 KF KS KSF SBF

pdf 2020-10-06, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 BN KUN SN

pdf 2020-10-06, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg Mellerud


pdf 2020-09-22

pdf 2020-09-22, Bilaga - Förstudie fjärrvärme Klacken i Mellerud


pdf 2020-09-08

pdf 2020-09-08, Bilaga - Kvarteret Ugglan

pdf 2020-09-08, Bilaga - Förstudie fjärrvärme Klacken i Mellerud


pdf 2020-08-25

pdf 2020-08-25, Bilaga - Revisionsrapport granskning av Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019

pdf 2020-08-25, Bilaga - Presentation regional utvecklingsstrategi RUS

pdf 2020-08-25, Bilaga - NÄRF myndighetsutövning taxor 2021

pdf 2020-08-25, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-08-25, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023

pdf 2020-08-25, Bilaga - Förslag taxor 2021 NÄRF

pdf 2020-08-25, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019

pdf 2020-08-25, Bilaga Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019


pdf 2020-08-11

pdf 2020-08-11, Bilaga - Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner

pdf 2020-08-11, Bilaga EU i lokalpolitiken 2018


pdf 2020-06-23

pdf 2020-06-23, Bilaga - Underrättelse om granskning förslag till detaljplan för Vita Sandars Camping


pdf 2020-06-09

pdf 2020-06-09, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-09, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-09, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-09, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023

pdf 2020-06-09, Bilaga - Årsredovisning 2019 för Melleruds kommun


pdf 2020-05-26

pdf 2020-05-26, Bilaga - Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland

pdf 2020-05-26, Bilaga renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

pdf 2020-05-26, Bilaga - Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 uppföljning 2019

pdf 2020-05-26, Bilaga - Målbild Tåg 2028 huvudrapport

pdf 2020-05-26, Bilaga - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

pdf 2020-05-26, Bilaga - Hållbarhetskompass Dalsland redovisning

pdf 2020-05-26, Bilaga - Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion

pdf 2020-05-26, Bilaga - Förslag till åtgärder för att starka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden Västtrafik och kommunerna


pdf 2020-05-05

pdf 2020-05-05, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019

pdf 2020-05-05, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-05-05, Bilaga - PM ny associationsrätt för sparbanker

pdf 2020-05-05, Bilaga - Kroppefjälls IF:s verksamhetsberättelse 2019

pdf 2020-05-05, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-05-05, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-05-05, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019

pdf 2020-05-05, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 002

pdf 2020-05-05, Bilaga - Budget 2021 tjänstemannaförslag

pdf 2020-05-05, Bilaga - Årsrapport 2019 VA

pdf 2020-05-05, Bilaga - Årsrapport 2019 renhållning

pdf 2020-05-05, Bilaga - Årsrapport 2019 fjärrvärme


pdf 2020-04-07

pdf 2020-04-07, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-04-07, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö

pdf 2020-04-07, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019


pdf 2020-03-24

pdf 2020-03-24, Bilaga remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-03-24, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

pdf 2020-03-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-03-24, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019

pdf 2020-03-24, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-03-24, Bilaga E45 förstudie förslagshandling

pdf 2020-03-24, Bilaga - Dokumenthanteringsplan Melleruds kommun plan- och byggväsendet samt teknik, mark och fastighetsförvaltning


pdf 2020-03-09

pdf 2020-03-09, Bilaga - Granskningshandlingar ny detaljplan för Sapphult Melleruds kommun


pdf 2020-02-25


pdf 2020-02-11

pdf 2020-02-11, Bilaga - Västtrafik informationsmöte upphandling trafik 2023


pdf 2020-01-14

pdf 2020-01-14, Bilaga - Slutrapport kreativa kraftfält Fyrbodal kulturen som tillväxtfaktor

pdf 2020-01-14, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun

Protokoll

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023