Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här hittar du kommunstyrelsens arbetsutskotts äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kommunkansliet, telefon 0530-181 04.

Kallelser

pdf 2021-12-14

pdf 2021-12-14, Bilaga - Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun 2022-2026

pdf 2021-12-14, Bilaga - Samråd Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun


pdf 2021-11-30

pdf 2021-11-30, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 SBF

pdf 2021-11-30, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 KSF

pdf 2021-11-30, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) fr.o.m. 2023-01-01

pdf 2021-11-30, Bilaga - Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2021-11-30, Bilaga - Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2021-11-30, Bilaga - Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) t.o.m. 2022-12-31

pdf 2021-11-30, Bilaga - Aktivitetsplan till Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport


pdf 2021-11-16

pdf 2021-11-16, Bilaga - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2021


pdf 2021-11-02

pdf 2021-11-02, Bilaga - Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa BN 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Förslag taxor och avgifter SN 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Förslag taxor och avgifter KUN 2022

pdf 2021-11-02, Bilaga - Förslag taxor och avgifter BN 2022


pdf 2021-10-19

pdf 2021-10-19, Bilaga - Utkast bostadsförsörjningsprogram Melleruds kommun

pdf 2021-10-19, Bilaga - Taxor och avgifter 2022 för KS verksamhet

pdf 2021-10-19, Bilaga - Slutredovisning Arbetsmarknadsenheten projekt Jobbredo

pdf 2021-10-19, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsredovisning med bilagor jan-aug 2021

pdf 2021-10-19, Bilaga - Ranking lokalt företagsklimat 2021 Melleruds kommun

pdf 2021-10-19, Bilaga - Melleruds kommun lokalt företagsklimat

pdf 2021-10-19, Bilaga - Fyrbodals näringslivsstrategi 2030


pdf 2021-10-05

pdf 2021-10-05, Bilaga - Gretabo anbudsunderlag Mellerud kvarteret Ugglan

pdf 2021-10-05, Bilaga - Finansiell rapport 2018-2020 Melleruds kommun

pdf 2021-10-05, Bilaga - Delårsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021

pdf 2021-10-05, Bilaga - Delårsbokslut KF KS KSF SBF 2021-08-31

pdf 2021-10-05, Bilaga - Delårsbokslut BN KUN SN 2021-08-31


pdf 2021-09-21


pdf 2021-09-07


pdf 2021-08-24

pdf 2021-08-24, Bilaga - Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor Strömstad

pdf 2021-08-24, Bilaga - Handlingsprogram Strömstad


pdf 2021-08-10

pdf 2021-08-10, Bilaga - Projekt verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020 RTV

pdf 2021-08-10, Bilaga - NÄRF taxor 2022

pdf 2021-08-10, Bilaga - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för framtidsbygder


pdf 2021-06-22


pdf 2021-06-08

pdf 2021-06-08, Bilaga - Prognos 1 2021 KS KSF SBF

pdf 2021-06-08, Bilaga - Prognos 1 2021 KF BN KUN SN

pdf 2021-06-08, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun

pdf 2021-06-08, Bilaga - Granskningshandlingar ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1

pdf 2021-06-08, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020

pdf 2021-06-08, Bilaga - Budget 2022 flerårsplan 2023-2024


pdf 2021-05-25

pdf 2021-05-25, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020


pdf 2021-05-04

pdf 2021-05-04, Bilaga - Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-05-04, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning revidering

pdf 2021-05-04, Bilaga - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun

pdf 2021-05-04, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga


pdf 2021-04-20

pdf 2021-04-20, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor

pdf 2021-04-20, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2021-04-20, Bilaga - Digital motor Fyrbodal förstudierapport

pdf 2021-04-20, Bilaga - Digital motor Fyrbodal delrapport Mellerud

pdf 2021-04-20, Bilaga - Antagandehandling detaljplan för Sapphults verksamhetsområde


pdf 2021-04-06

pdf 2021-04-06, Bilaga - Årsrapport 2020 VA

pdf 2021-04-06, Bilaga - Årsrapport 2020 renhållning

pdf 2021-04-06, Bilaga - Årsrapport 2020 fjärrvärme

pdf 2021-04-06, Bilaga - Ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1

pdf 2021-04-06, Bilaga - Revisionsrapporten granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun

pdf 2021-04-06, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2021-04-06, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar


pdf 2021-03-23

pdf 2021-03-23, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2020

pdf 2021-03-23, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning 2021


pdf 2021-03-09

pdf 2021-03-09, Bilaga turismåret 2020

pdf 2021-03-09, Bilaga trafikverkets remiss förteckning förändringar riksintresseanspråk samrådsversion

pdf 2021-03-09, Bilaga - Årsredovisning 2020

pdf 2021-03-09, Bilaga - Trafikverkets remiss generella funktionsbeskrivningar samrådsversion

pdf 2021-03-09, Bilaga - Granskningshandlingar detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

pdf 2021-03-09, Bilaga - Förslag till bostadsförsörjningsprogram Dals-Eds kommun 2021-2023


pdf 2021-02-23

pdf 2021-02-23, Bilaga - Utkast verksamhetsplan Vänersamarbetet 2022-2023

pdf 2021-02-23, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga


pdf 2021-02-09

pdf 2021-02-09, Bilaga - Sammanställning arrendeavtal Sunnanå 1:2

pdf 2021-02-09, Bilaga - Revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-09, Bilaga - Revisionsrapport granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-09, Bilaga - Presentation förbättrad turistservice i Sunnanå hamn del 2

pdf 2021-02-09, Bilaga - Presentation en utvecklad organisation för statlig service

pdf 2021-02-09, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut SBF

pdf 2021-02-09, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut KS

pdf 2021-02-09, Bilaga - Förstudie Melleruds fjärrvärme Klackens panncentral


pdf 2021-01-26

pdf 2021-01-26, Bilaga Campus Dalsland

pdf 2021-01-26, Bilaga - Förstudie Melleruds fjärrvärme Klackens panncentral


pdf 2021-01-12

pdf 2020-12-15


pdf 2020-12-01

pdf 2020-12-01, Bilaga - Presentation Hållbarhetsklivet

pdf 2020-12-01, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2020-12-01, Bilaga - Handlingsprogram NÄRF

pdf 2020-12-01, Bilaga - Förstudie upphandling av skoltrafik i Melleruds kommun rapport


pdf 2020-11-17

pdf 2020-11-17, Bilaga - Vgr Gc kostnader

pdf 2020-11-17, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2020-11-17, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-11-17, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-11-17, Bilaga handlingsplan för tillgänglighet

pdf 2020-11-17, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

pdf 2020-11-17, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021

pdf 2020-11-17, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021

pdf 2020-11-17, Bilaga - Besöksmätning Melleruds kommun 2020-09-09


pdf 2020-11-03

pdf 2020-11-03, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands Miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-11-03, Bilaga - Kommunernas klimatlöften

pdf 2020-11-03, Bilaga - Granskning av delårsrapport 2020

pdf 2020-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Socialnämnden

pdf 2020-11-03, Bilaga - Fjärrvärme Klacken ökad produktionseffekt

pdf 2020-11-03, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2020-11-03, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund


pdf 2020-10-19

pdf 2020-10-19, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

pdf 2020-10-19, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-10-19, Bilaga - Kommuninvest insatskapital per medlem samt förlagslån

pdf 2020-10-19, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-10-19, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-10-19, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2020-10-19, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kommunstyrelsens verksamhet

pdf 2020-10-19, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Byggnadsnämndens verksamhet

pdf 2020-10-19, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF

pdf 2020-10-19, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021


pdf 2020-10-06

pdf 2020-10-06, Bilaga - Finansiell profil för Melleruds kommun 2017-2019

pdf 2020-10-06, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars Camping i Melleruds kommun antagandehandlingar

pdf 2020-10-06, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 och prognos 2 2020 för Melleruds kommun

pdf 2020-10-06, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 KF KS KSF SBF

pdf 2020-10-06, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 BN KUN SN

pdf 2020-10-06, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg Mellerud


pdf 2020-09-22

pdf 2020-09-22, Bilaga - Förstudie fjärrvärme Klacken i Mellerud


pdf 2020-09-08

pdf 2020-09-08, Bilaga - Kvarteret Ugglan

pdf 2020-09-08, Bilaga - Förstudie fjärrvärme Klacken i Mellerud


pdf 2020-08-25

pdf 2020-08-25, Bilaga - Revisionsrapport granskning av Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019

pdf 2020-08-25, Bilaga - Presentation regional utvecklingsstrategi RUS

pdf 2020-08-25, Bilaga - NÄRF myndighetsutövning taxor 2021

pdf 2020-08-25, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-08-25, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023

pdf 2020-08-25, Bilaga - Förslag taxor 2021 NÄRF

pdf 2020-08-25, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019

pdf 2020-08-25, Bilaga Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019


pdf 2020-08-11

pdf 2020-08-11, Bilaga - Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner

pdf 2020-08-11, Bilaga EU i lokalpolitiken 2018


pdf 2020-06-23

pdf 2020-06-23, Bilaga - Underrättelse om granskning förslag till detaljplan för Vita Sandars Camping


pdf 2020-06-09

pdf 2020-06-09, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-09, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-09, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-09, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023

pdf 2020-06-09, Bilaga - Årsredovisning 2019 för Melleruds kommun


pdf 2020-05-26

pdf 2020-05-26, Bilaga - Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland

pdf 2020-05-26, Bilaga renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

pdf 2020-05-26, Bilaga - Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 uppföljning 2019

pdf 2020-05-26, Bilaga - Målbild Tåg 2028 huvudrapport

pdf 2020-05-26, Bilaga - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

pdf 2020-05-26, Bilaga - Hållbarhetskompass Dalsland redovisning

pdf 2020-05-26, Bilaga - Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion

pdf 2020-05-26, Bilaga - Förslag till åtgärder för att starka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden Västtrafik och kommunerna


pdf 2020-05-05

pdf 2020-05-05, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019

pdf 2020-05-05, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-05-05, Bilaga - PM ny associationsrätt för sparbanker

pdf 2020-05-05, Bilaga - Kroppefjälls IF:s verksamhetsberättelse 2019

pdf 2020-05-05, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-05-05, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-05-05, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019

pdf 2020-05-05, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 002

pdf 2020-05-05, Bilaga - Budget 2021 tjänstemannaförslag

pdf 2020-05-05, Bilaga - Årsrapport 2019 VA

pdf 2020-05-05, Bilaga - Årsrapport 2019 renhållning

pdf 2020-05-05, Bilaga - Årsrapport 2019 fjärrvärme


pdf 2020-04-07

pdf 2020-04-07, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-04-07, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-07, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö

pdf 2020-04-07, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019


pdf 2020-03-24

pdf 2020-03-24, Bilaga remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-03-24, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

pdf 2020-03-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-03-24, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019

pdf 2020-03-24, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-03-24, Bilaga E45 förstudie förslagshandling

pdf 2020-03-24, Bilaga - Dokumenthanteringsplan Melleruds kommun plan- och byggväsendet samt teknik, mark och fastighetsförvaltning


pdf 2020-03-09

pdf 2020-03-09, Bilaga - Granskningshandlingar ny detaljplan för Sapphult Melleruds kommun


pdf 2020-02-25


pdf 2020-02-11

pdf 2020-02-11, Bilaga - Västtrafik informationsmöte upphandling trafik 2023


pdf 2020-01-14

pdf 2020-01-14, Bilaga - Slutrapport kreativa kraftfält Fyrbodal kulturen som tillväxtfaktor

pdf 2020-01-14, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun

Protokoll

Sidan uppdaterades 15 oktober 2021