Synpunkter på Medborgarkontoret

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre? Dina åsikter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättras.

Så kan du framföra dina synpunkter

Vänd dig i första hand till den person inom enheten där synpunkten eller klagomålet hör hemma. Är det en fråga som är av betydelse för verksamhetens utveckling kan du skriva in det i formuläret nedan. Formuläret finns även som en blankett.

Detta händer med dina synpunkter

När du fyllt i formuläret och klickar på “skicka”, sänds dina synpunkter till Kanslienheten. Oavsett om du skickar synpunkten via formuläret eller via blanketten kommer dessa att diarieföras och utredas.

Vårt mål är att du också ska få återkoppling på att vi tagit emot din synpunkt samt vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister, vilket är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter, inklusive dina personuppgifter diarieförs i vårt ärendehanteringssystem och blir allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter. Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning ska göras innan utlämnande.

Självklart kan du lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.

När du använder nedanstående formulär, sparas din dators IP-adress och ditt meddelande kan komma att diarieföras.

Sidan uppdaterades 13 februari 2024