Kommunala bolag

Melleruds kommun har idag ett dotterbolag - Melleruds Bostäder AB.

Kommunfullmäktige i Mellerud har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs av bland annat aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen.

Sidan uppdaterades 15 november 2021