Kommun och politik

Melleruds kommun och fakta

Under de här sidorna hittar du bland annat information om hur kommunen är uppbyggd fördelat på tjänstemannaorganisationen - kommunala förvaltningarna och den politiska organisationen. Här finns även fakta om kommunen så som kommunalskatten, kommunal planering och kommunens ekonomi.

Demokrati

Det är valda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad det ska satsas på. Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. Alla politikerna i Mellerud är fritidspolitiker och har ett annat arbete. Undantaget är kommunstyrelsens ordförande som är heltidspolitiker.

Kommunfullmäktige med sina 31 ordinarie ledamöter är högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor och bestämmer också hur kommunen ska organiseras, vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöter i de bolag som kommunen äger.

Kommunstyrelsen med sina 11 ordinarie ledamöter svarar för den löpande verksamheten i kommunen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen anställda tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är förutsättningar för en fungerande demokrati.

Hus i skogen
Sidan uppdaterades 18 december 2023