Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och dess ledamöter är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har också de övergripande ansvaret för kommunens ekonomi.

Andra viktiga uppgifter är kommunens utveckling, samordning av den kommunala verksamheten, planering, markfrågor, näringsliv, kommunikationer och information. Turism och överförmyndarverksamheten ingår även i kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens fastigheter, gator och vägar, parker, VA-anläggningar, renhållning och måltidsverksamhet. Renhållningen i kommunen sker på entreprenad.

Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Mötena är inte offentliga.

Sidan uppdaterades 17 april 2024