X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och dess ledamöter är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har också de övergripande ansvaret för kommunens ekonomi.

Andra viktiga uppgifter är kommunens utveckling, samordning av den kommunala verksamheten, planering, markfrågor, näringsliv, kommunikationer och information. Turism och överförmyndarverksamheten ingår även i kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens fastigheter, gator och vägar, parker, VA-anläggningar, renhållning och måltidsverksamhet. Renhållningen i kommunen sker på entreprenad genom Ragn-Sells AB.

Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Mötena är inte offentliga.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021