Dagvatten

Illustration som visar hur vattenledningar är kopplade

Dagvatten är ett samlingsnamn för regn-, smält- och dräneringsvatten som skall ledas bort från privata fastigheter samt kommunala gator, parker och övriga hårdgjorda ytor. Dagvattnet skall vara kopplat till det separata ledningsnätet för dagvatten. Felkopplingar till spillvattensystemet medför hård belastning på Kommunens VA-anläggningar (reningsverk) och vid kraftigt regn kan det leda till problem med översvämmade källare.

Enligt kommunens ABVA får dagvatten inte kopplas till spillvatten systemet.

Vid extrema förhållanden kan det även innebära att Kommunens VA-anläggningar blir överbelastade och att orenat avloppsvatten måste avledas från VA-anläggningarna.

Sidan uppdaterades 20 januari 2023