Psykiskt Och Socialt OMhändertagande-gruppen

POSOM-Gruppen i Mellerud

Posom står för psykologiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser och katastrofer.

Med katastrof menas en allvarlig händelse eller extraordinär händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas.

Enskilda insatser för psykiskt och socialt omhändertagande sker normalt sett inom ordinarie organisation, inom offentliga institutioner så väl som inom näringslivet. Vid kriser är också det egna nätverket mycket viktigt. Posom-gruppen tvingar aldrig på någon sitt stöd utan den drabbade behöver själv vilja få hjälp.

Vid mer omfattande och akuta krissituationer behöver kommunen säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. Enbart vissa funktioner är behöriga att larma posom via ett särskilt telefonnummer.

POSOM ersätter inte kommunens eller annans ordinarie stödjande verksamhet för människor i utsatthet eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Gruppen är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.

Sidan uppdaterades 14 mars 2022