Överklaga beslut

Överklagande av beslut om enskilda elever

Enligt skollagen kan följande beslut som gäller enskilda elever överklagas. Det gäller:
• Åtgärdsprogram. Överklagas till Skolverkets överklagandenämnd.
• Särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp eller enskilt stöd. Överklagas till Skolverkets överklagandenämnd.
• Anpassad studiegång. Överklagas till Skolverkets överklagandenämnd.
• Avstängning av elev. Överklagas till Förvaltningsrätten.

Se filen "Överklagan beslut enskilda elever" i högerspalten.

Överklagande av Kultur och utbildningsnämndens beslut – laglighetsprövning

Kultur- och utbildningsnämndens beslut kan i de flesta fall överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att överklaga.

Se filen "Laglighetsprövning" i högerspalten.

Om du vill överklaga så tänk på följande:
• Ange namn, personnummer, adress och telefonnummer på den elev beslutet gäller.
• Ange också vilken rektor och på vilken skola eller förskola som beslutet har fattats.
• Ange varför du anser att beslutet ska ändras.
• Skriv hur du vill att beslutet ska ändras.
• Skicka med intyg och andra utlåtanden som du tycker har betydelse för ärendet.
• Datera, underteckna och skriv ett namnförtydligande. Ange adress och telefonnummer till dig som överklagar.

Överklagandet skickas till Kultur och utbildningsförvaltningen. Det ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Rektor/myndighet kan sedan välja mellan att ompröva ärendet och eventuellt ta ett nytt beslut, eller att skicka det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller till Förvaltningsrätten.

Skrivelsen skickas till:
Melleruds Kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 Mellerud
Du kan också lämna in den på Medborgarkontoret på Storgatan. Märk kuvertet "Kultur- och utbildningsförvaltningen".

Adresser till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Sidan uppdaterades 19 augusti 2021