Politisk organisation

Den politiska organisationen i Melleruds kommun

 • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelse
   • Arbetsutskott
   • Byggnadsnämnd
   • Kultur- och utbildningsnämnd
   • Melleruds Bostäder AB
   • Folkhälsorådet
    • Ungdomsråd
   • Socialnämnd
    • Funktionshinderråd
    • Pensionärsråd
    • Ritningsgranskarråd
    • Utskott
   • Valnämnd
  • Revision
  • Valberedning
  • Överförmyndare

 

Kommunfullmäktige

När kommunmedborgarna röstar i det kommunala valet vart fjärde år röstar man om vilka som ska få sitta i kommunfullmäktige. Fullmäktige är alltså direkt folkvalt och ska därför ha offentliga möten. I Mellerud har fullmäktige 31 ordinarie ledamöter och varje plats kallas mandat. Antalet mandat fördelas mellan partierna i proportion till valresultatet. De viktigaste uppgifterna fullmäktige har är att välja ledamöter i kommunens styrelse och nämnder, besluta om budget, skattesats och avgifter, fastställa den kommunala organisationen, behandla motioner samt kontrollera den kommunala verksamheten, vilket görs genom att kontrollera bokslut och besluta om nämndernas ledamöter ska få ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en styrelse, en valnämnd, en krisledningsnämnd och en överförmyndarnämnd alternativt en överförmyndare. Melleruds kommuns kommunstyrelse består av elva ledamöter. Kommunstyrelsen kan ses som kommunens regering då kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten men kommunstyrelsen har inte möjlighet att ingripa i de övriga nämndernas uppgifter. Valnämnden i vår kommun har fem ledamöter. Kommunen har valt att utse en tjänsteman som arbetar som överförmyndare.

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för arbetet inom respektive kommunal förvaltning. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

I Melleruds kommun finns en Byggnadsnämnd, en Kultur- & Utbildningsnämnd och en Socialnämnd. Nämnderna har hand om den löpande verksamheten samt förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut samt bereder ärenden. 

Fullmäktige har reglerat uppgifterna för kommunstyrelsen och nämnderna i så kallade reglementen.

Kommunens revisorer

Enligt kommunallagen ska kommunens verksamhet granskas av revisorer och kommunfullmäktige har utsett fem förtroendevalda revisorer som ska granska den verksamhet Melleruds kommun bedriver. Till sin hjälp har de sakkunniga revisorer. Revisorerna granskar varje år nämnderna och kommunstyrelsen och deras underlag ger grund till fullmäktiges årliga ansvarsprövning. Revisorerna undersöker också om fattade beslut följs, om ekonomin sköts och undersöker om kommunen lever upp till politiska mål.

Kommunala bolag

En kommun har rätt att driva bolag för sådan verksamhet som inte är myndighetsutövning. Melleruds kommun äger bolaget Melleruds Bostäder AB. Kommunfullmäktige styr bolagen genom att ge ägardirektiv.

Sidan uppdaterades 6 mars 2024