Värdegrund

Kunskapen om vem man utför sitt uppdrag för är grundförutsättningen för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är medborgaruppdraget som ska vara grunden i all offentlig verksamhet. Detta gäller oavsett om man har ett politiskt uppdrag eller är anställd.

Styrande för uppdraget är verksamhetens lagstiftning, måldokument och handlingsplaner. Verktygen i arbetet är verksamhetens rutiner och riktlinjer.

Melleruds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Öppenhet, ärlighet och integritet

Anställda i Melleruds kommun och kommunens bolag verkar för en medveten öppenhet och ärlighet i vår yrkesutövning, visar integritet, professionalitet och står för vår sakkunniga uppfattning. Vi använder information med gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt.

 

Människors lika värde

Vi bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m. Vi tillvaratar mångfald, bidrar till förnyelse och är öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar om en god arbetsmiljö.

 

Yrkesheder

Vi strävar efter att vara goda förebilder. Vi skapar professionella lösningar av god kvalitet. Vi sätter en heder i att fatta väl underbyggda beslut baserade på god kunskap och kompetens.

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021