Anpassad skola

Hopprutor

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

I Melleruds anpassade grundskola arbetar vi med att ge de utbildningar, erfarenheter, utmaningar och den trygghet som eleverna har rätt till och behöver.

Den anpassade grundskolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling så att de utvecklas i sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan.

Inom anpassad grundskola kan man läsa antingen ämnen eller ämnesområden. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen läser ämnesområden.

Det är också möjligt för en elev att följa den anpassade grundskolans läroplan, men gå i ordinarie grundskolan som integrerad elev.

Inför ett mottagande i anpassad grundskola ska en utredning och en ansökan göras. Utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.

Beslutet om mottagande fattas sedan av skolchefen. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i anpassad grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Det finns ingen anpassad gymnasieskola i Melleruds kommun och placeringen styrs av vilket gymnasieprogram eleven önskar gå.

Anpassad vuxenutbildning

Anpassad vuxenutbildning är en frivillig utbildningsform för personer över 20 år med en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.
I Mellerud ansvarar Vuxenutbildningen på Lär- och utvecklingscentrum för anpassad vuxenutbildning.

Kontakta oss

Clas-Göran Janson
Rektor
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 61

Besöksadress:
Anpassad skola
Parkgatan 8
464 30 Mellerud
Postadress:
Anpassad skola
Box 74
464 22 Mellerud

Anna Fredriksson
Samordnare anpassad grundskola
Telefon: 0530-182 52

Skolverkets information om särskolan
Sidan uppdaterades 27 september 2023