Kulturverksamhet

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud. Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett mervärde för kommunens innevånare. Bidraget kan sökas av - allt ifrån enskilda till grupper och föreningar.

För att bidrag ska kunna beviljas krävs även att:

  • planerad aktivitet, förutom ett framträdande kulturellt syfte, även vilar på en ideell insats och inte drivs i spekulativt syfte.
  • aktiviteten ska vara förlagd till Melleruds kommun eller på annat sätt komma kommunens innevånare till del.
  • aktiviteten inte stödjer antidemokratiska eller rasistiska syften.

Bidraget kan sökas under ett helt kalenderår och kan beviljas så länge medel finns kvar av innevarande års pott. Bidraget är inte ett årligt stöd baserat på årligen återkommande ansökningar och ska därför ses som ett engångsstöd. Hur beviljat bidrag har använts ska redovisas och dokumenteras av mottagaren. Beslut om bidrag fattas av tjänsteman inom enheten Kultur Mellerud på kultur-och utbildningsnämndens delegation.

Ansökan skickas till Clas-Göran Janson, Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Box 84, 464 22 Mellerud

Kontakt
Clas-Göran Janson
Telefon: 0530-182 61
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se

Melleruds kommun ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Mellerud. Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet för mellerudsborna.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet och som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag utgår till studieförbund som har verksamhet i Melleruds kommun vid utbetalningstillfället eller som genom verksamhetsplan visar att verksamhet kommer att genomföras i kommunen.

Bidraget utgår per kalenderår.

Bidragsberäkning

Beräkningsgrund för bidraget är utbetalda statliga bidrag för studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det kommunala bidraget beräknas i relation till andel av totalt statligt bidrag för senast genomförda verksamhetsår utbetalt till i kommunen verksamt studieförbund.

Ansökan och Redovisning

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast 30 april varje år på anvisad blankett och innehålla:

  • Uppgifter om sökande studieförbund.
  • Ekonomisk redovisning.
  • Verksamhets -och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
  • Verksamhetsplan för innevarande kalenderår.
  • Underskrivet kommunsammandrag.
  • Av redovisningen ska även tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet erhållit för verksamhet i Melleruds kommun.

För studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara utformade så att verksamheten inom Melleruds kommun klart kan utskiljas.

Utbetalning av bidrag

  • Utbetalning av bidraget i sin helhet sker under maj månad. Bidrag till verksamhet utbetalas av Kommunstyrelseförvaltningen efter fastställd fördelning.

Västra Götalands Bildningsförbund

Melleruds kommun följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.

Om lokala bidrag - Västra Götalands Bildningsförbund

 

Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna inom kommunen. 

För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och allmänna regler för bidragsgivning vara uppfyllda. Driftbidraget får endast användas till driftkostnader.

Ansökan

En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska bifogas i samband med ansökan. En ansökan som inte innehåller angivna uppgifter kommer inte att behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar inte till bidrag det året.

Sista ansökningsdag är 30 april året som bidraget söks för.

 

Steg 1 - Hitta stöd och ansök

Här hittar du e-tjänster för sökbara bidrag och stöd. Genom att logga in på Min sida kan du följa ditt ärende, komplettera din ansökan och ta del av beslutet. Välj bland stöden och gör er ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret för valt stöd och skicka in. En del frågor är obligatoriska, andra är frivilliga att fylla i.

Ansökan om föreningsstöd

Steg 2 - Handläggning

Din ansökan skickas till samordnare inom kommunstyrelsen, som sedan delegerar handläggningen av ansökan som berör andra nämnder till berörd handläggare. Ansvarig handläggare bedömer om din ansökan uppfyller gällande villkor för stödet och kräver in komplettering om det behövs. Läs mer om kommunens regler och villkor för stöden, rutiner för handläggning och fördelning här:

Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun

Steg 3 - Beslut och utbetalning

Handläggningen avslutas med att ett beslut kring ansökan fastslås där din ansökan antingen beviljas eller avslås. Beslutet skickas till föreningens konto och eventuell utbetalning sker sedan till anmält konto.

Sidan uppdaterades 3 april 2024