Fonder

Melleruds kommun förvaltar ett antal kommunala fonder.

Kultur- och utbildningsnämndens fonder

Stiftelsen Johan Larssons donationsfond 2501

Stiftelsens ändamål är att kapitalet skall delas ut för ändamål som syftar till att främja folkupplysningen eller skolundervisningen i kommunen. Vid disposition av fonden skall ges företräde till sökande som bor inom Dalskogs församling.
Kontaktperson: Linda Eriksson, telefon 0530-181 17

Stiftelsen Johan Dahlborgs fond 2502

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall delas ut till förmån för skolledare och lärare. Företrädesvis avses bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt pedagogiskt författarskap eller för förvärv till lärarbibliotek, inköp av konstverk eller dylikt till lärarrum. Vid disposition av fonden skall ges företräde till sökande som bor inom Grinstad församling.
Kontaktperson: Linda Eriksson, telefon 0530-181 17

Skolfonden 2503

Stiftelsens ändamål är att kapitalet skall användas inom den obligatoriska skolan i Melleruds kommun såsom bidrag till studieresor, lägerskolor, skolavslutningar, teaterverksamhet, föreläsningar, exkursioner, vänortsutbyte – nordiskt utbyte eller till andra aktiviteter inom skolans ram vilka inte täcks av utdebiterade medel.
Kontaktperson: Linda Eriksson, telefon 0530-181 17

 

Socialnämndens fonder

Birger Alfredssons Minnesfond

Stiftelsens ändamål är att 85% av avkastningen, efter avdrag för eventuella förvaltningskostnader och skatt, årligen används i första hand för trivsel och uppmuntran för boende i servicehuset Karolinen och i andra hand (om verksamheten Karolinen upphör) till äldre boende i socialnämndens övriga särskilda boendeformer och/eller äldre som erhåller insatser av socialnämnden inom Melleruds kommun och då företrädesvis till personer med anknytning till Gunnarsnäs och angränsande församlingar.
Kontaktperson: Tanja Mattsson, telefon 0530-181 49

A. J. Josefssons Sjukvårdsstiftelse 

Stiftelsens ändamål är att kapitalet skall delas ut till personer inom i första hand Grinstads socken och i andra hand Melleruds kommun som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom och därför behöver anlita läkare eller sjukhusvård, ”men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen". 
Kontaktperson: Tanja Mattson, telefon 0530-181 49

 

Villkor för beviljat bidrag

Efter att sökande har blivit beviljad ett bidrag är det inom 12 månader från beslutsdatumet som bidraget kan utnyttjas. 

För att få utbetalt beviljad bidrag är det sökande personen / kontaktpersonen som ansvarar för att inkomma med original kvitton för att få utbetalning. Söker man för en skola så är det kontaktpersonen som står som ansvarig. 

Vid större belopp är det undantagsvis möjligt att inkomma med fakturaunderlag eller liknade underlag för att få utbetalning i tid innan fakturan förfaller. Den sökande ska vara medveten om att underlag som inte kan hänföras till den aktivitet som bidraget avser kan bli återbetalningsskyldig till stiftelsen. Söker man för en skola så ska fakturan vara ställd till kontaktpersonen.

Sidan uppdaterades 28 februari 2024