Pensionärsverksamhet och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Pensionärsorganisationer, föreningar inom funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar har rätt att söka bidrag. Särskild vikt läggs vid bedömningen av ansökningarna läggs vid föreningarnas planerade verksamhet.  

Det är möjligt för föreningar som har ett verksamhetsområde utanför Melleruds kommun att söka bidrag. Men föreningen måste ha verksamhet och en bas av medlemmar i Melleruds kommun för att beviljas bidrag. 

Ansökan  

Ansökan skickas med e-post till socialnamnd@mellerud.se eller vanlig post till Socialnämnden, Melleruds kommun, Box 64, 464 80 Mellerud och skall var ankomststämplad senast den 31 mars för att bidrag skall betalas ut samma år. 

Riktlinje för Socialnämndens bidrag till föreningar

Kontakt med handläggare:

E-post: administrativaenheten@mellerud.se

En eller flera föreningar som planerar en aktivitet tillsammans har möjlighet att söka ett microbidrag för en enskild aktiviteten på upp till 3000 kr per tillfälle. Aktiviteten skall genomföras under samlad tid eller vid ett tillfälle. För att microbidrag skall kunna betala måste aktiviteten kunna sorteras in under socialnämndens verksamhetsområden och stödja nämndens målsättningar. 

Microbidrag kan sökas av pensionärsorganisationer, föreningar inom funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar. Föreningar utanför nämnd krets kan vara medarrangör men inte värdförening. 

Ansökan ska innehålla: 

  • Deltagande föreningar med angiven värdförening
  • Vad, när och hur aktiviteten planeras samt vilken målgrupp aktiviteten riktas till
  • Hur många som förväntas delta
  • Registrerat plus- eller bankgiro
  • Underteckning av utsedd firmatecknare

Ansökan om microbidrag kan göras när som helst under året skriftligt till socialnamnd@mellerud.se

Riktlinje för Socialnämndens bidrag till föreningar

Kontakt med handläggare:

E-post: administrativaenheten@mellerud.se

Socialnämndens bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller ohälsa att få anställning i en förening.

Föreningen kan få bidrag med maximalt 8 % för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltidsanställning. Om arbetstidens omfattning ändras behöver ny ansökan inkomma. Avsatta budgetmedel samt antal föreningar som lämnar in ansökan om bidraget, styr storleken på %-satsen som beviljas till samtliga föreningar. Den är dock högst 8 %.

Ansökan  

Ansökan ska innehålla:

  • Kopia på föreningens anställningsavtal.
  • Kopia på Arbetsförmedlingens beslut om beviljat lönebidrag.
  • Underteckning av utsedd firmatecknare

Ansökan om bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag kan göras när som helst under året genom avsedd blankett. Beslut om tilldelning av bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag fattas genom delegation  av enhetschef vid Arbetsmarknadsenheten.

Rekvisition av bidrag avseende anställd som uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen

Kontakt med handläggare:

Maritha Johansson
Telefon: 0530-183 67
E-post: maritha.johansson@mellerud.se

Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre. Stödet används för att bidra till ett positivt seniorliv och motverka ofrivillig ensamhet.

Föreningen ska bokföra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av förteckningen ska framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, födelsedatum, samt vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle.

Redovisning ska ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter. Närvarokort eller sammanställning ska vara
numrerade för att kunna identifieras på ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra år efter verksamhetsårets utgång.

För att berättiga till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:

• En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam samling och avslutning.
• Vara planerad.
• Ledare i bidragsberättigad ålder får medräknas, men måste fylla minst 65 år det kalenderår som aktiviteten pågår.
• Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
• Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande föreningsregi. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt.
• Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
• Bidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i annan ordning.
• Bidrag utgår inte till fester, firande av högtider, publika arrangemang.
• Studier om trosuppfattning, politiska ideologier eller där landsting eller stat är
huvudman samt försvarsorganisation är inte heller berättigande till stöd.

Steg 1 - Hitta stöd och ansök

Här hittar du e-tjänster för sökbara bidrag och stöd. Genom att logga in på Min sida kan du följa ditt ärende, komplettera din ansökan och ta del av beslutet. Välj bland stöden och gör er ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret för valt stöd och skicka in. En del frågor är obligatoriska, andra är frivilliga att fylla i.

Ansökan om föreningsstöd

Steg 2 - Handläggning

Din ansökan skickas till samordnare inom kommunstyrelsen, som sedan delegerar handläggningen av ansökan som berör andra nämnder till berörd handläggare. Ansvarig handläggare bedömer om din ansökan uppfyller gällande villkor för stödet och kräver in komplettering om det behövs. Läs mer om kommunens regler och villkor för stöden, rutiner för handläggning och fördelning här:

Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun

Steg 3 - Beslut och utbetalning

Handläggningen avslutas med att ett beslut kring ansökan fastslås där din ansökan antingen beviljas eller avslås. Beslutet skickas till föreningens konto och eventuell utbetalning sker sedan till anmält konto.

Sidan uppdaterades 3 april 2024