Slamtömning

Melleruds kommun har en upphandlad tjänst för slamsugning, vilket innebär att vi har en extern entreprenör som utför uppdraget åt oss. 

Vid frågor om slamsugning eller om man behöver tömning av slamavskiljare eller sluten tank, ska man kontakta vår entreprenör Ragn-Sells. 

Ansökningar om nya, eller ändringar på befintliga, avlopp och slam görs till Dalslands miljö- och energiförbund. 

Utdrag från renhållningsföreskrifter

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

15 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Om renhållaren gör bedömningen att locket inte kan öppnas av en person är det fastighetsinnehavarens ansvar att tillse att locket kan öppnas. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 m. såvida inte särskilda skäl föreligger.

När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och fastighetens beteckning.

Hämtnings- och transportvägar

17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick året runt. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet ska finnas.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

19 § Tömning av slam sker minst en gång per år vid permanenthus och vartannat år vid fritidshus, enligt schemalagd turlista. Ytterligare tömning sker efter beställning.
Tömning av slutna tankar sker endast efter beställning.
Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov, dock minst en gång per år.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

24 § Ansökan/anmälan av undantag från renhållningsföreskrifterna enligt 24-27 §§ ska ske till Dalslands miljönämnd. Dalslands miljönämnd ska meddela både kommunen och sökande vid godkännande av dispenser och undantag. Dalslands miljönämnd ska också meddela både kommunen och sökande när tidsfristen för dispenser och undantag har löpt ut. 

Egen tömning av slam-, fett- och oljeavskiljare

26 § Efter särskild prövning hos Dalslands miljönämnd kan eget omhändertagande av avfall från slamavskiljare, fettavskiljare samt fraktionerna från urinsorterande toalettsystem medges.

Förutsättning för att dispens ska medges är att slamavskiljares och tömningsanordningens konstruktion medger en effektiv slamtömning och att upptaget slam kan omhändertas på ett ur hygien- och miljösynpunkt riktigt sätt, t ex spridning på egen åkermark.

Avtal om tömning av urintank kan träffas mellan fastighetsinnehavaren och lämplig lantbrukare. Avtalet ska godkännas av Dalslands miljönämnd.

Utsträckt hämtningsintervall slam

28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan få hämtning vart annat år av slam, urin och latrin. För att erhålla hämtning vart annat år ska brunnen vara i sådant skick och storlek att den utan risk för överfyllning klarar vart annat år alternativt endast användas för BDT.  Ansökan ska godkännas av Dalslands miljökontor.

Upplysning

Dispenser är personliga och om fastigheten byter ägare förfaller dispensen.

Kontakta oss

Ragn-Sells
Telefon: 010-723 23 23

Öppettider: 7.00 - 16.00
Efter kontorstid följ instruktionerna på telefonsvararen.

Dalslands Miljö- och energiförbund
E-post: kansli@dalsland.se
Telefon: 0530-93 94 30
Hemsida: https://www.dalsland.se

Ragn-Sells använder sig av Kivra Privat gällande utskick av sina fakturor till privatpersoner. Det innebär att privatpersoner som anmält sig till Kivra kommer att få sina fakturor levererade dit. Kivra skickar två påminnelser innan fakturan ska betalas. Påminnelser går sedan ut som vanligt från oss om kunden inte betalar på förfallodatumet.

Vill du inte ha din faktura via Kivra så loggar man in i Kivra, går till inställningar, väljer rubriken brev och där välja Ragn-Sells och klicka ur att man vill ha brev (och fakturor). Då kommer man få fakturan på det gamla sättet 

Övriga upplysningar kontakta Ragn-Sells kundtjänst 010 - 723 23 23

Sidan uppdaterades 3 april 2024