Ärendeguiden

Våra demokratiska rättigheter är bland det allra viktigaste vi har. Så här går du tillväga för att utnyttja dina rättigheter att påverka:

1. Hämta så mycket information du kan kring det ämne du vill vara med och påverka. Via Internet, från kommun och myndigheter, press och media, universitet och andra utbildnings- och forskningscentra. Ta kontakt med redan insatta personer. Det handlar om att skaffa sig underlag för sin kunskap.

2a. Lämna förslag till politiker eller tjänstemän på berörd nämnd/förvaltning
2b. eller lämna synpunkter på redan existerande förslag till politiker eller tjänstemän på berörd nämnd/förvaltning.

3. Väck debatt genom insändare och reportage. En omtalad fråga är intressantare än något ingen känner till.

Detta gäller enligt svensk kommunallag
Det finns vissa regelverk som kan vara bra att känna till för att förstå processen inom en kommun. I kommunallagen står det angående ärendehantering bland annat att:

Ärenden i fullmäktige får väckas av:
- en nämnd, 
- en ledamot genom motion, 
- revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, 
- en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, eller 
- kommunens egna bolag.
Ärenden kan också komma från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som Mellerud ska lämna synpunkter på.

Det är därför man som enskild medborgare måste gå via de vägar som angetts i punkterna ovan. Alltså ta kontakt med en politiker eller tjänsteman som i sin tur kan gå vidare genom sin nämnd eller genom att skriva en motion.

Det står vidare i kommunallagen, att:
Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, eller av en fullmäktigeberedning. Om ett ärende har beretts enbart av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, alltid ges tillfälle att yttra sig.

Beredningen av ett ärende gör att det kan ta lite tid, men det finns en tanke bakom detta. Det syftar nämligen inte bara till att ge fullmäktige ett tillförlitligt underlag för besluten - som givetvis har stor betydelse i sig. Beredningen har också en viktig demokratisk funktion. Medborgarna får härigenom möjlighet att följa ett ärendes behandling innan fullmäktige fattar beslut. Och ges på det sättet tillfälle att själva lämna synpunkter under ärendets gång (se punkt 2b ovan).

Sidan uppdaterades 11 oktober 2021