Hur beslut fattas

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Främst gäller det ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och stadsplanering. Det innefattar också budgeten - kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten innehåller den politiska inriktningen som ska gälla under kommande år, både vad gäller pengar och de verksamheter som kommunen har ansvar för; skolfrågor, förskolefrågor, miljöfrågor med mera.

Kommunfullmäktige beslutar också om grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt fattar beslut om kommunens årsredovisning och ansvarsfrihet.

Politikerna i fullmäktige sätter upp mål för de verksamheter som kommunen ansvarar för, samt granskar och utvärderar arbetet för att nå dem. Det innefattar också demokratifrågor och att det som regering och riksdag har bestämt genomförs på det kommunala planet. Fullmäktige beslutar också om hur kommunen organiseras; vilka nämnder som ska finnas och med vilka ledamöter samt hur arbetet ska fördelas.

Kommunfullmäktige väljer årligen en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. Dessa tre utgör presidiet som leder kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet representerar också Mellerud i officiella sammanhang.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är offentliga och allmänheten är välkomna att lyssna. Tid och datum annonseras i lokalpressen.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut. I valärenden upprättas förslag av valberedningen.

Förslag från ledamöterna i form av motioner behandlas också i kommunfullmäktige, även interpellationer och frågor som ställts till ordföranden i en nämnd eller beredning.

Ett ärende får inte handläggas eller tas beslut om såvida inte mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Rösträtt till kommunfullmäktige har den som är 18 år och folkbokförd i kommunen. Utlänningar från andra länder än EU-länder, Island eller Norge ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst tre år för att få rösta. Cirka 75 procent av mellerudsborna brukar rösta i kommunfullmäktigevalet.

Sidan uppdaterades 6 oktober 2021