Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den tekniska försörjningen inom Melleruds kommun. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen som fungerar som teknisk nämnd i Melleruds kommun.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • svara för kommunens skyldigheter som väghållare, verksamheten för enskild väghållning och därtill offentlig belysning och utfärda lokala trafikföreskrifter samt verka för förbättrad trafiksäkerhet.
  • förvalta och anlägga allmänna platser genom Gatu- och Parkenheten.
  • svara för att fastställda detaljplaner och säkerställa att exploateringsobjekt blir genomförda.
  • ta hand om kommunens Måltids- och lokalvårdsverksamhet.
  • sköta kommunens fritidsverksamhet inklusive kontakt med föreningar och drift av fritidsanläggningar.
  • ansvara för kommunens räddningstjänst som utförs av Norra Älvsborgs Räddningsförbund.
  • ansvara för att tillhandahålla och hyra ut kommunens ägda fastigheter, dessa förvaltas på entreprenad av AB Melleruds Bostäder.
  • tillhandahålla vatten samt rening av avloppsvatten inom kommunen.
Lekställning
Kontakt

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
E-post: magnus.olsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 72

Sidan uppdaterades 21 september 2022