Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
I skolans lokaler inryms förskola, förskoleklass upp till åk 6 med ett fritidshem i en intilliggande byggnad. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Med hjälp av IT (Informationsteknik) synliggör vi verksamheten och eleverna har ytterligare ett pedagogiskt verktyg. Fokus under detta läsår är arbetet med ökad måluppfyllelse med fokus på ämnet engelska samt matematik och svenska. Vi jobbar också mycket med värdegrunden. Vi grundar vårt arbete på en vetenskaplig grund utifrån den senaste skolforskningen.

Bemanning Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare
Skola 6,7 1,3 79 11,8

Nyckeltal skola kommer från mätning 15/10 2017.

Analys verksamhet
Elevenkäten visar att de flesta eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Däremot har vi fått arbeta mycket med värdegrundsfrågor under hösten då vi upplevt en negativ förändring bland några av våra elever. Vårt utvecklingsområde utifrån resultatet av enkäten är att öka lusten för skolarbetet för våra elever. Vi behöver också fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena.

Måluppfyllelse

Ämnesprov årskurs 3 Svenska Matematik
Godkänt 89% 78%

Ämnesprovsresultat från nationella prov Vt. 17.

Resultat årskurs 6 Svenska SvA Matematik Engelska Meritpoäng
Ämnesprov 92% 100% 85% 85%  
Betyg 88% - 75% 88% 173

Ämnesprovsresultat från nationella prov Vt. 17. Betyg från Ht 17.

Analys måluppfyllelse
Vi behöver se över hur vi på ett bra sätt kan ge alla elever förutsättningar att klara målen i varje ämne. Fokus är att arbeta mer med kärnämnena. Extra resurs är insatt för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd.

Framtid
Åsebro enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den lilla enheten kräver en viss grundbemanning oavsett elevantal. Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnena i alla årskurser. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan skola - fritidshem.

Sidan uppdaterades 22 november 2023