Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet. Samtliga nyanlända elever som går på skolan är klassplacerade.

Vi arbetar för ökad måluppfyllelse för våra elever och vi grundar vårt arbete på en vetenskaplig grund utifrån den senaste skolforskningen. Vi har ett speciellt fokus på elevernas kunskapsutveckling och SvA. 

Bemanning Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare
Skola 5 0,9 57 11

Nyckeltal skola kommer från mätning 15/10 2017.

Analys verksamhet
I den senaste elevenkäten, som genomfördes 2016, visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vårt utvecklingsområde utifrån resultatet av enkäten är att förbättra arbetsron på lektionerna och tillgången till iPads för våra elever. Under 2017 har eleverna tillgång till iPad i tillräcklig utsträckning.

Måluppfyllelse

Ämnesprov årskurs 3 Svenska Matematik
Godkänt 42% 67%

Ämnesprov avser nationella prov vt 17, andel elever som har godkänt i alla delprov. 

Resultat årskurs 6 Svenska SvA Matematik Engelska Meritpoäng
Ämnesprov 100% 33% 85% 86%  
Betyg 100% 100% 100% 100% 157

Ämnesproven är tagna från vårens ämnesprov 2017. Där har jag räknat de elever som fått godkänt på ämnesproven i respektive ämne. Betygen avser vt-2017.

Analys måluppfyllelse
Vi behöver se över hur vi på ett bra sätt kan ge alla elever förutsättningar att klara målen i varje ämne. För att lyckas med detta behöver vi arbeta mer med svenska språket/SvA så att alla elever lär sig att läsa och skriva snabbt. Svenskan ligger till grund för ökad måluppfyllelse i de flesta andra ämnen.

Framtid
Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den lilla enheten kräver en viss grundbemanning oavsett elevantal. Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på SvA i alla årskurser. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan skola - fritidshem.

Sidan uppdaterades 22 november 2023