Tvångsomhändertagande

Barn och ungdomar lever ibland på ett sätt som allvarligt skadar deras utveckling. De använder droger eller begår kriminella handlingar och det är omöjligt att stoppa deras beteende.

Det kan också finnas barn och ungdomar som har det mycket svårt hemma på grund av:

 • föräldrarnas missbruk
 • psykisk sjukdom
 • misshandel
 • övergrepp
 • stora brister i den dagliga omvårdnaden

Socialsekreteraren försöker i första hand finna lösningar som familjen tror på och vill arbeta för. I vissa svåra fall förekommer det att socialsekreteraren och barnet och/eller dess föräldrar inte är överens om att barnet behöver vård. Kan man inte hitta en för barnet godtagbar lösning är socialsekreteraren skyldig att göra en utredning och föreslå att barnet tvångsomhändertas enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52).

Vad händer vid ett omhändertagande?

 • Socialsekreteraren gör en utredning som beskriver barnets förhållanden.
 • Utredningen innehåller en bedömning av barnets situation samt en vårdplan och ett förslag till beslut.
 • Barn över 15 år, deras vårdnadshavare och offentliga biträden (advokater) har rätt att läsa utredningen och ha synpunkter på innehållet.
 • Barnen och deras vårdnadshavare har rätt till var sina offentliga biträden (advokat), som förordnas av förvaltningsrätten.
 • Socialsekreteraren ska meddela förvaltningsrätten att det finns behov av offentligt biträde.
 • Offentligt biträde är kostnadsfritt.
 • Socialnämnden läser utredningen och fattar därefter beslut om att ansökan om tvångsvård ska göras eller inte. Detta sker vid ett sammanträde i kommunkontoret.
 • Vårdnadshavare, barn över 15 år och deras offentliga biträden har rätt att vara med vid socialnämndens sammanträde.
 • Socialnämnden sammanträder i kommunkontoret i Mellerud.

Vem fattar beslut om omhändertagandet?

 • När socialnämnden fattat beslut om att ansöka om tvångsvård skickas ansökan till förvaltningsrätten.
 • Förvaltningsrätten kallar till muntlig förhandling och fattar därefter beslut om tvångsvård eller ej.
 • Barn över 15 år och deras vårdnadshavare får vara med i förvaltningsrätten. De har hjälp av sina offentliga biträden (advokater) och har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i utredningen och de förslag på åtgärder som föreslagits.
 • Socialnämndens representeras i förvaltningsrätten av en tjänsteman från socialtjänsten eller i vissa fall ett juridiskt ombud (advokat). Den socialsekreterare som gjort utredningen är oftast med vid förvaltningsrättens förhandling.

Var placeras barnet?

 • Oftast kommer barnet/ungdomen först till ett behandlingshem.
 • Det kan förekomma att vården först inleds på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken om det finns behov av barnpsykiatrisk behandling.
 • Det finns behandlingshem som har möjlighet att låsa in ungdomar som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn under en kortare tid. Det kan röra sig om två månader men kan under speciella omständigheter förlängas.
 • Det finns behandlingshem i närheten av Mellerud och man strävar efter att placera barn/ungdomar så nära hemmet som möjligt.
 • Ibland är det ont om platser på behandlingshemmen och det förekommer att barn/ungdomar placeras långt hemifrån.
 • Barn och ungdomar som är tvångsomhändertagna kan också placeras i familjehem.
 • Beslut om var barn/ungdomar placeras går att överklaga med förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten.
 • Vårdnadshavaren och barn som fyllt 15 år får ett skriftligt beslut om var barnet placeras och hur man överklagar.

Får föräldrarna hälsa på barnet/ungdomen?

 • I de flesta fall får föräldrarna hälsa på barnet/ungdomen på behandlingshemmet eller i familjehemmet samt ha kontakt via telefon.
 • Även andra personer kan efter godkännande av socialsekreteraren och föreståndaren på behandlingshemmet få komma på besök eller ringa.
 • Socialnämnden har möjlighet att besluta om att föräldrarna inte får träffa sitt barn eller inte får reda på var barnet befinner sig om det bedöms skadligt för barnet att träffa föräldern.
 • Socialnämnden tar var tredje månad ställning till om detta beslut ska stå fast.
 • Det går att överklaga ett sådant beslut till förvaltningsrätten med förvaltningsbesvär.

Hur länge är barnet/ungdomen tvångsomhändertaget?

Lagen säger att tvångsvården ska upphöra så snart den inte behövs längre. Med detta menas att behovet av vård inte längre finns eller att vården kan ske på frivillig väg. Om ett barn/ungdom omhändertagits därför att det är missförhållanden i hemmet kan vården som längst pågå tills ungdomen fyller 18 år. Om ett barn/ungdom omhändertagits på grund av sitt eget beteende kan vården längst pågå tills ungdomen fyller 21 år. Vården kan omprövas när som helst.

Socialnämndens ansvar

Socialnämnden ska noga följa vården av den som är tvångsomhändertagen. Detta sker genom rapportering från socialsekreteraren till nämnden. Vårdas barnet/ungdomen på grund av brister i hemmiljön, ska socialnämnden minst var sjätte månad överväga om vården ska fortsätta. Om barnet/ungdomen vårdas på grund av sitt eget beteende ska socialnämnden, var sjätte månad pröva om vården ska upphöra.

Kostnad

Om ett barn är i åldern 0-18 år och bor i familjehem eller på behandlingshem och är tvångsomhändertaget, måste föräldrarna bidra till kommunens kostnader för sitt barn. Summan som ska betalas är beroende av föräldrarnas ekonomi, hur många barn de har samt deras sociala situation. Högsta belopp som föräldrarna ska betala är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Detta gäller var och en av föräldrarna. Föräldrarna kan begära jämkning av beloppet när som helst under året.

Rätten att överklaga

Man har rätt att överklaga beslut som fattas i samband med beslut om tvångsomhändertagande med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Det går att överklaga beslutet om var vården av den unge ska inledas samt om man fattar beslut om att flytta barnet. Det går att överklaga beslut om fortsatt tvångsvård. Det går att överklaga beslut om hur umgänget ska ske och om det fattats beslut om hemlig vistelseort. Vill man ha en ändring av beslut som fattats av socialnämnden klagar man hos förvaltningsrätten via förvaltningsbesvär. Förvaltningsrättens beslut om vård kan överklagas till kammarrätten.

Kontakta oss

Öppenvårds- och familjebehandlare
Telefon: 0530-181 70
Mobiltelefon: 070-764 76 84
Adress:
Österrådagatan 13B
Mellerud

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Sidan uppdaterades 31 maj 2022