Hjälp i hemmet

Brukare med hemtjänstpersonal.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad. 

Melleruds kommun kan ge olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i eget boende så länge som möjligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation. 

Du måste ansöka hos kommunens biståndshandläggare och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina behov och de individuella förutsättningar som finns för att just du ska klara din vardag och de grundar sig på beslut utifrån Socialtjänstlagen. 

Hemtjänst

Hemtjänst är en stödform för dig som har behov av hjälp i ditt hem.  

Du kan ansöka om att få hjälp med exempelvis inköp, tvätt, städ, matdistribution och personlig omvårdnad. För samtliga service/omvårdnadsinsatser betalas en avgift för hemtjänst enligt fastställd taxa och det finns ett tak på hur mycket man behöver betala, en maxtaxa. 

 Riktlinjer för hjälp i hemmet

 Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna skall innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå. 

 

All hjälp i hemmet är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Riktlinjerna skall styra innehållet i hjälpen. Det här kan du få hjälp med enligt Melleruds kommuns riktlinjer:

Klicka på texten nedan för att läsa om de olika insatserna.

Städning avser generellt två rum, kök, hall och badrum. Man väljer själv vilka rum som skall ingå. I städningen ingår: dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning av fria ytor, rengöring av disk- och köksbänkar, spis, samt städning av wc och dusch. Städning beviljas som regel var tredje vecka, det ingår också att rengöra eventuella hjälpmedel. Undantag kan göras för personer som av hälsoskäl har behov av städning oftare. Läkarintyg krävs vid behov in som del av beslutsunderlag. Om behov finns kan rengöring av ugn, fläkt, kyl och frys beviljas separat med något tillfälle per år. Städutrustning tillhandahålls av den enskilde. 

Städningen avser inte:

Städa vind och källare/garage, storstäda, trappstädning 
Flytta, flyttstäda, flytta tunga möbler 
Hämta saker i källare eller på vind 
Trädgårdsarbete, städa balkong 
Piska mattor, städa skåp/lådor, putsa kristallkrona 
Att utföra arbete när den enskilde inte är hemma, arbete som förorsakats av anhörig, vuxna hemmavarande barn, inneboende eller gäst. 

Vid behov av ovanstående städning, tag kontakt med en privat entreprenör.  

Vid enklare hjälp som att byta glödlampor, gardiner, ta fram lådor någon gång per år så kan den som är över 70 år eller har en funktionsnedsättning få hjälp av Fixar Malte. Kontakta medborgarkontoret på 0530-189 00 

Diska 

Den som inte själv kan diska kan få stöd med att diska eller att plocka i/ur diskmaskin.  

Sophantering 

Sophantering av dagligt avfall utförs generellt vid behov till närmaste behållare för avfall. Hjälp kan ges att köra till återvinning högst varannan vecka. 

Tvätt utförs av AME på Arbete och integrations enheten. En tvätt säck lämnas ut till alla som har beviljats hjälp att tvätta. Man får hjälp av hemtjänsten den dagen som är planerad hämtning att göra iordning tvätt säcken som hämtas av AME. Tvätten tas omhand i AME:s lokaler och lämnas tillbaka när den är färdig. Tvätt beviljas som regel en gång varannan vecka. Med tvätt avses att maskintvätta, hänga upp, vika tvätt, stryka gångkläder samt vid behov att få hjälp att lägga in tvätten i garderob. Undantag kan göras för personer som av hälsoskäl har behov av tvätt oftare. Läkarintyg krävs vid behov in som del av beslutsunderlag. 

I tvätt ingår ej att tvätta mattor, gardiner eller att mangla. 

Här kan ingå att vattna inomhusblommor, ta in post, ta ner saker från skåp, förflytta föremål från ett rum till ett annat så att den enskilde klarar sig under dagen. 

Bädda/bädda upp säng 

Bädda säng innebär att dagligen rätta till lakan/täcke och lägga på överkast. Att skaka och vädra sängkläder samt att byta sängkläder varannan vecka. Att byta sängkläder oftare kan beviljas av hälsoskäl. Läkarintyg krävs vid behov in som del av beslutsunderlag. 

Inköp av dagliga varor kan ske med hjälp från personal i en utvald matvaruaffär i närområdet, högst en gång per vecka. Den enskildes möjligheter att själv utföra inköpen genom distansköp eller med hjälp av färdtjänst beaktas. I inköp kan ingå att upprätta en inköpslista samt att stötta i vad och hur mycket som behöver inhandlas. Det kan också ingå att ställa in varorna i kyl och skåp och att rensa bort gamla matvaror och att vid behov torka ur kyl och skåp.  

Hjälp med Apoteksinköp kan ingå i inköp om det inte finns någon anhörig som kan hjälpa till med detta eller då inköpet ej kan ske via distans. Det avser personer som ej är inskrivna i kommunal hemsjukvård samt då inköpen avser egenvårdsprodukter som till exempel salva. För att hämta ut läkemedel på recept krävs en fullmakt. 

Övriga inköp i form av kläder och skor ska i första hand tillgodoses genom e-inköp och vid undantagsfall kan ledsagning beviljas till den närmaste affären med lämpligt sortiment och högst två gånger per år.   

Hjälp med post- och bankärenden 

Det kan beviljas ledsagning för hjälp i samband med post- och bankärenden i avvaktan på att den sökande införskaffar autogiro eller annan betalningslösning. Det innebär följe till post/bank men personalen deltar inte aktivt i själva ärendet. Personalen har inte rätt att utföra bankärenden utan brukarens medverkan. Det är inte tillåtet att hantera bankomatkort. Det är aldrig tillåtet för personal att hantera den enskildes internetbank. Om den enskilde själv inte kan tillgodose dessa behov genom tex en fullmakt till en anhörig så ska en ansökan om god man göras.  

Posta post- och bankgiro 

Personalen kan vara behjälplig med att lägga post/bankgiro på brevlådan som med annan post. 

Den som inte själv kan tillreda sina måltider kan få hjälp med frukost, middag, kvällsmat och mellanmål. I insatsen kan ingå att duka fram och av, torka av bänkar och bord samt att diska om den enskilde inte klarar det själv. Den som inte själv kan inta sin mat och dryck kan få hjälp med att äta och dricka. Den som behöver hjälp att fylla i matsedeln för matdistribution kan också få stöd med det.  

Middagsmålet 

Erbjuds genom färdiglagad mat från Mellerud kommun i form av matdistribution. Varm mat körs ut till den enskilde dagligen och det finns alltid två rätter att välja på. Den färdiglagade maten erbjuds dagligen eller som minst varannan dag.  

Frukost, mellanmål och kvällsmat 

Måltider morgon och kväll, samt vid behov ett mellanmål. Detta innebär enklare tillagning. 

Personlig omvårdnad innebär att man kan få stöd med att ta av och på kläder och inneskor, morgon och kväll. Hjälp med personlig hygien innebär att man morgon och kväll får stöd vid övre och nedre toalett, tandborstning, kamma/borsta håret samt vid behov rakning på morgonen. 

Dusch, hårtvätt, hårtorkning eller hårrullning och nagelklippning kan man få en till två gånger per vecka, utifrån individuella behov. Personer med medicinska fotproblem hänvisas till fotvårdsspecialist. 

Toalettbestyr innebär att få hjälp att genomföra ett toalettbesök, byta inkontinensskydd, tömma kateterpåse och att tömma toaletthink.  

Förflyttning 

Man får det stöd som behövs för att, med eller utan hjälpmedel, komma i och ur sängen morgon och kväll. Om behov finns även annan tid på dagen. Den enskilde får stöd vid förflyttning inomhus med eller utan hjälpmedel. 

När man inte kan vistas utomhus på egen hand kan man ansöka om stöttning för en kortare promenad i närområdet. Detta beviljas som regel en till två gånger per vecka.  

Social samvaro 

För personer som har en uttalad ensamhetsproblematik, demensproblematik eller när det saknas naturligt nätverk med andra och det finns risker för att isoleras kan social samvaro beviljas. Detta beviljas som regel en till två gånger per vecka och kan ersätta promenaden.  

Trygghetslarm 

Trygghetslarm innebär att man bär en larmknapp och att man vid ett akut oförutsett behov av hjälp i den egna bostaden kan komma i direkt kontakt med personal dygnet runt. Personalen kan vid behov hjälpa till att kalla på ambulans. En förutsättning för att få ett trygghetslarm är att den enskilde har en förmåga att hantera larmet och kan tillgodogöra sig instruktionerna som hör till larmet. Trygghetslarmet ersätter inte akut sjukvård, då måste du larma 112. 

 


Trygghetsbesök 

Trygghetsbesök ingår normalt i alla övriga insatser. Beslut om trygghetsbesök kan ges som separat insats om den enskilde ej har övriga dagliga insatser och om trygghetslarm inte är lämpligt eller tillräckligt. Insatsen innebär att den enskilde ska känna en trygghet i den egna bostaden.  

Telefontjänst/trygghetsringning 

Personal från hemvården kan också kontakta den enskilde per telefon (telefontjänst) för att tillgodose behov av trygghet och tillsyn. 

Kan beviljas när en enskilde inte själv kan förflytta sig utan stöd från personal. Den enskilde kan behöva hjälp vid toalettbesök, matintag eller stöd från personal vid oro eller uttalad demensproblematik. Ledsagning beviljas för en enstaka tillfällen eller vid en viss aktivitet. Kan den enskilde med hjälp av färdtjänstchaufför ta sig till och från tex en vårdinrättning så beviljas inte ledsagning.  

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården har bedömt att den enskilde kan utföra själv eller med hjälp av någon annan tex läkemedelshantering. Ansökan görs av den enskilde själv. Innan egenvård kan beviljas eller utföras av hemtjänstpersonal behöver en egenvårdsplanering utfärdas av legitimerad yrkesutövare och biståndshandläggaren behöver ta del av denna för att kunna fatta ett beslut. Det ska tydligt framgå när, vad och hur uppgiften ska utföras. 

Att tänka på 

Arbetsmiljö 

Den enskildes bostad blir också en arbetsplats. Personalen har rätt att ställa krav på sin arbetsmiljö. Det innebär att lämplig utrustning, till exempel att fungerande dammsugare och städmaterial samt rengöringsmedel ska finnas och vara i gott skick. Elektriska redskap ska vara säkra att använda. Vid vissa tillfällen kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel och vissa arbetsmoment bör ibland utföras av två personer tillsammans. Det ska också finnas hjälpmedel i bostaden som underlättar när förflyttning ska ske och som gör att inte personalen riskerar att skada sig.  

Besök och resor 

Tala om i god tid om du får besök eller ska resa bort. Det gör det lättare för hemtjänsten att ändra på schema och matbeställningar. Hemtjänsten hör också av sig till dig vid förändringar och eventuella förseningar. 

Kontakta oss

Veronica Söderström
Enhetschef Hemtjänsten
E-post: veronica.soderstrom@mellerud.se
Telefon: 0530-183 31

Laila Ohlsson
Tf. Enhetschef
E-post: laila.ohlsson@Mellerud.se
Telefon: 0530-189 41

Marcus Larsson
Administratör
E-post: marcus.larsson@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-467 10 59

Therese Svärd
Administratör
E-post: therese.svard@mellerud.se
Mobiltelefon: 076-698 59 74

Telefontider till samordnare:

8.30 - 9.30
14.00 - 14.30

Samordnare City norra och City Södra

Samordnare City norra och City södra
Telefon: 0530-183 29
Adress:
Kyrkogatan 5
Mellerud

Samordnare Norra och Kompassen

Samordnare Norra och Kompassen
Telefon: 0530-189 40
Adress:
Kyrkogatan 5
Mellerud

Samordnare Södra och Nova

Samordnare Södra och Nova
Telefon: 0530-183 29
Adress:
Kyrkogatan 5
Mellerud

Sidan uppdaterades 3 april 2024