Nio insatser man kan få om man tillhör personkrets enligt LSS

1 Rådgivning och annat personligt stöd

Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd beslutas av Västra Götalands Regionens vuxenhabilitering/barnhabilitering i Vänersborg. En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist.

Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst. 

2 Personlig assistans

Personer med stora funktionshinder kan ha rätt att få biträde av en eller flera personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen, få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela ansvaret.

Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Beslut om detta fattas av Försäkringskassan.

3 Ledsagarservice

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

 4 Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter, bryta vanor samt ge råd i vardagssituationer.

5 Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.

6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj (stödfamilj) eller på något annat sätt till exempel läger – eller kolonivistelse.

7 FSO – Förlängd skolbarnomsorg

Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Insatsen söks hos skolansvarig.

8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta kan vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

9 Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.

 

Sidan uppdaterades 24 april 2024