Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar, till skillnad från vård, som syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn.

Faktisk vård innebär den praktiska vård, som utövas av den förälder barnet bor hos, oberoende av om den personen har vårdnaden eller inte. Den faktiska vården kan utövas av biologisk förälder, men även av en familjehemsförälder eller annan.

Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, det vill säga är barnets företrädare. Detta oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.
Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är modern automatiskt ensam vårdnadshavare.
Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan, det vill säga den förälder som inte bor med barnet har umgängesrätt, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en gemensam anmälan till skattemyndigheten i samband med att de skriver under faderskapsbekräftelsen eller genom att vid ett senare tillfälle själva lämna en anmälan om detta till skattemyndigheten.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Se vidare under avsnitten om avtal och tvist.

Umgänge

Om barn bor stadigvarande hos en av föräldrarna ska föräldrarna tillse att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.

Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka, utan umgänget ska utformas efter varje barns specifika behov, det vill säga i första hand efter beslut av och/eller överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnet bo antingen huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka.

Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna och det gäller även om barnet bor växelvis.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan familjerätten tillsammans med föräldrarna genom samarbetssamtal försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två socialsekreterare.

Samarbetssamtal kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då själva kontaktar familjerätten.

Samarbetssamtal kan även ske genom att Tingsrätten, efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan, ger familjerätten detta uppdrag genom en remiss. Förutsättningen är att ingen av föräldrarna motsätter sig samarbetssamtal.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn genom avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerättsbyrån. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Tvist om vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn kan någon av dem lämna en stämningsansökan i frågan till tingsrätten för att tingsrätten i föräldrarnas ställe ska fatta beslut.

Tingsrätten kan ge familjerätten möjlighet att yttra sig genom att begära en utredning som ska mynna ut i en bedömning om vad som är till det enskilda barnets bästa i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. I avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i frågan kan tingsrätten fatta ett tillfälligt, interimistiskt beslut. Tingsrätten grundar sig då bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten.

Föräldrar som kommer överens efter det att stämningsansökan lämnats till tingsrätten, kan när de önskar återkalla ärendet från tingsrätten.

Sidan uppdaterades 31 maj 2022