Funktionshinderpolitik

Delaktighet innebär inkludering och att så många som möjligt självständigt kan använda det som samhället erbjuder. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. För att skapa delaktighet behöver samhället utformas utifrån människornas olika behov och förutsättningar. Så här arbetar Melleruds kommun med funktionshinderspolitiska frågor.

Melleruds kommuns arbete med funktionshinderfrågor

Vi har en policy och en handlingsplan för det funktionshinderspolitiska arbetet och som gäller för Melleruds kommun och bolag. De två dokumenten utgör tillsammans den gemensamma kartan för arbetet under perioden 2024-2026. Vi kallar dem för en gemensam karta eftersom de är framtagna just tillsammans. Tillsammans med representanter från Kommunala funktionshinderrådet och tillsammans med representanter från kommunens bolag, alla förvaltningar och sakkunniga.

Policyn uttrycker kommunens viljeinriktning för arbetet med tillgänglighet.

Handlingsplanen ska omsätta policyn i praktiska aktiviteter. Det finns två bilagor till handlingsplanen. I den första bilagan finns aktivitetsplanen med de åtgärder som ska utföras åren 2024-2026. Den andra bilagan är ett kunskapsunderlag inom arbetet.

Syftet med handlingsplanen är att fortsätta det systematiska arbetet inom funktionshindersområdet.

 

Tillgänglighet betyder att en insats, produkt, miljö eller tjänst är utformad på ett sätt som gör att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Det kan gälla lokaler, byggnader och utemiljöer samt kommunikation, organisation, verksamhet och arbetsmiljö. 

I Melleruds kommun pratar vi om tillgänglighet ur tre perspektiv: inom verksamhet, information och fysisk tillgänglighet.

Att arbeta med tillgänglighet är inte bara viktigt, det är en skyldighet. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är en utgångspunkt. Syftet med konventionen är att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.

En annan utgångspunkt är det nationella målet för funktionshinderspolitiken och dess inriktningar. För att nå målet pekas fyra områden ut och som den nationella funktionshinderspolitiken ska inriktas till:

  • principen om universell utformning, som handlar om att bygga och att göra rätt från början.
  • bevaka och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten.
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet om de två första punkterna inte fungerat samt att
  • förebygga och motverka diskriminering, vilket även är ett ansvar för alla och en var.

I vår folder kan du läsa en sammanfattning av kommunens tillgänglighetsarbete.

Melleruds kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen (TD). I databasen hittar du som invånare eller besökare information om den fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser i kommunen. En av aktiviteterna i handlingsplanen handlar om att utveckla informationen om kommunens offentliga lokaler i Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen 

Melleruds kommuns arbete som gott exempel

Myndigheten för delaktighet gör reportage och tar fram artiklar med lärande exempel på hur andra gör för att öka delaktigheten i samhället. Melleruds kommun ombads beskriva sitt arbete som ett gott exempel för andra kommuner att ta del av. Här kan du ta del av artikeln om vårt arbete:

Kunskap kärnan i Melleruds tillgänglighetsarbete

Kontaktuppgifter

Samordnare för genomförandet av handlingsplan för funktionshinder-området:

Christina Ericsson, christina.ericsson@mellerud.se

Sidan uppdaterades 12 januari 2024