Lagen om stöd och service

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen ger vissa personer, med stort och varaktigt funktionshinder som medför betydande svårigheter i vardagen, rätt till insatser enligt LSS.

Personer som omfattas av 1 § LSS:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Med svårigheter i den dagliga livsföringen menas att den enskilde behöver personlig hjälp för att bl a klara sin hygien, för av- och påklädning, för att inta måltider eller för att kunna kommunicera med andra.

För att ha rätt till insats enligt 9 § LSS skall personen tillhöra någon av de kategorier som beskrivs i 1 §, det vill säga omfattas av lagens personkrets.

Behovet av insatser enligt LSS prövas enligt 7 §.

Sidan uppdaterades 7 mars 2023