Ansöka om hjälp och stöd

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste. Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten.

Om du vill ha mer information om våra verksamheter, ansöka om stöd eller insatser är du välkommen att kontakta barn- och ungdomsgruppen.

Hur går det till?
En ansökan eller anmälan leder ofta till vad som brukar kallas utredning. Det betyder att en socialsekreterare tar kontakt med familjen för att utreda barnets  eller ungdomens situation och föräldrarnas förmåga och tillsammans komma fram till om familjen behöver någon form av stöd.

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att:

  • en familj eller individ har ansökt om stöd eller behandling (ansökan)
  • socialtjänsten har fått in en muntlig eller skriftlig anmälan om misstanke att ett barn eller ungdom far illa på grund av hemmiljön eller deras eget beteende
  • ett barn eller ungdom är misstänkt för att ha begått ett brott

För att ta reda på barnets eller ungdomens behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med föräldrarna, barnet, ungdomen, förskola/skola och andra för barnet, ungdomen och familjen viktiga personer för att få en bild av barnets eller ungdomens livssituation. Individ och familjeomsorgens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna med syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Hur används de uppgifter som jag lämnar?
Socialsekreteraren skriver fortlöpande ner det som kommer fram i samtalen med vårdnadshavare, barn, ungdomar och andra. Senast inom fyra månader från det att en utredning har startat ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i ett beslutsunderlag där förslag lämnas på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets eller ungdomens behov. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas.

Du har dessutom rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Ingen utomstående får ta del av utredningen om inte familjen vill det. Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.

Beslut
När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Sidan uppdaterades 8 september 2021