Samarbetssamtal

Barn har - även om föräldrarna inte lever tillsammans - behov av samhörighet med båda föräldrarna. Det ligger därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt kan samarbeta om barnen.

Samarbetssamtal vid Individ- och familjeomsorgen syftar till att föräldrarna ska kunna samråda kring barnen, och gemensamt fatta nödvändiga beslut rörande till exempel vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrarna och samtalsledarna planerar gemensamt samtalens syfte, form och innehåll. Vi träffar föräldrarna gemensamt och/eller enskilt. Vi kan också träffa barnen, om föräldrarna samtycker till det.

Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade i överenskommelsen.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol. Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.

Sidan uppdaterades 4 november 2021