Inkallelseordning för styrelse/nämnd 2023-2026

Inkallelseordningen talar om i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra om ordinarie ledamot har förhinder.

Varje parti meddelar i början av fullmäktiges mandatperiod hur partiet vill att inkallelseordningen i styrelser/nämnder ska se ut. Därefter fastställer kommunfullmäktige ordningen. I kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-14, § 152, framgår inträdesordningen för ersättare mandatperioden 2023-2026.

Inkallelseordning i Melleruds kommun

I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i protokollet.

Vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla, i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp:

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)

V - C - M - KD - KIM

Centerpartiet (C)

S - V - KD - KIM - M - SD

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)

M - KD - SD - C - S - V

Kristdemokraterna (KD)

M - KIM - SD - C - S - V

Moderaterna (M)

KD - KIM - SD - C - S - V

Sverigedemokraterna (SD)

M - KIM - KD - V - C - S

Vänsterpartiet (V)

S - C

Anmärkning

Utgångspunkten är att en styrelse/nämnd ska vara "fullsutten" så länge det finns en ersättare att tillgå. Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och därefter i storleksordning (antal mandat partiet har i fullmäktige).

Sidan uppdaterades 29 december 2022