Vindkraft

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner har i en gemensam planprocess arbetat med planering för vindbruk; Vindbruk Dalsland. Samarbetet har skett inom Dalslandskommunernas kommunalförbund, men alla beslut som ingår i planprocessen enligt Plan- och bygglagen har fattats av respektive kommun. Resultatet har blivit en vindbruksplan för varje kommun där den är ett tillägg till översiktsplanen.


Syftet med vindbruksplaneringen är att ge förutsättningar för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Dalsland samt för en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen. 
Dalslandskommunerna vill se en hållbar utbyggnad av vindkraft och förordar större vindkraftsetableringar framför spridda enstaka verk.

I planen redovisas dels lämpliga områden för vindkraftsparker, dels vilka områden som är olämpliga för vindkraft. Inom övriga områden kan mindre vindkraftetableringar prövas restriktivt. Planen anger även riktlinjer för utformning, placering och prövning av vindkraftverk, parker såväl som mindre grupper och enstaka verk.

Melleruds kommun har antagit vindbruksplanen som ett tillägg till sin översiktsplan. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 16 november 2011, § 84. Beslutet har vunnit laga kraft.

I Mellerud anges två områden som lämpliga för vindkraftparker. Teoretiskt beräknat kan områdena tillsammans inrymma cirka 47 vindkraftverk.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Dalslands Miljö- och Energiförbund

Jeanette Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: jeanette.andersson@dalsland.se
Telefon: 0530-93 94 44

Sidan uppdaterades 27 januari 2022