Vad är en ÖP?

ÖP är en förkortning för översiktsplan och är ett övergripande dokument för att planera mark- och vattenområden i kommunen. Alla kommuner ska ha en översiktsplan vars aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

Skiss översiktsplan

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägleder när det gäller detaljplan, bygglov eller förhandsbesked. En ny detaljplan ska ha stöd i översiktsplanen. I områden där detaljplan saknas ska översiktsplanen vara vägledande vid bygglov eller förhandsbesked. Genom översiktsplanen får kommunen en helhetssyn på sin fysiska miljö och möjlighet att planera för en hållbar utveckling av kommunen. Innehållet i översiktsplanen visar grunddragen om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras med hänsyn till allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen visar även områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s k LIS-områden. Här kan du läsa mer: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/

Sidan uppdaterades 17 november 2021