Strandskydd

Ö med hus

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddsbestämmelser innebär förbud att genomföra vissa åtgärder inom strandskyddat område, som kan sträcka sig upp till 300 m från strandlinjen vid sjöar och vattendrag inom kommunen. Om särskilda skäl föreligger kan man söka dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Se nedan på Vad gäller inom strandskyddat område? för med information.

Vad är strandskyddsdispens?

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Byggnadsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, bevilja dispens för dessa åtgärder. De särskilda skälen innebär inte automatiskt att dispens kan medges. 

Den tänkta åtgärden, måste dessutom vara förenlig med strandskyddets båda syften, det vill säga att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras, och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Inom strandskyddat område får du inte

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område inte får: 

 • Uppföra nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu)
 • Ändra byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad)
 • Förberedelsearbete (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg)
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten (till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång)
 • Åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur (till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden)

Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus, utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens, om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta oss på byggnadsnämnden, om du känner dig osäker.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl som kan åberopas.

 • En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden (till exempel Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting)
 • Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus.

Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

 • Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.
 • Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika med tomtplatsen. En tomtplatsavgränsning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större.

Bygglov och dispens är inte samma sak  

Även om du har fått bygglov, innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller brygga. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område, kräver dispens.

Servitut – inte automatiskt en dispens 

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskydd.

Det kan finnas fler regler som du behöver tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser, än strandskydd, när du ska bygga eller ändra. Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen, om du ska bygga en pir, brygga eller om du ska muddra. Ska du göra något som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning, behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet. Har du fler frågor om det här, kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland

Hur prövas strandskydd?

I de flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen (Byggnadsnämnden i Mellerud). Strandskyddsdispenser beslutas alltid av politikerna i byggnadsnämnden, som har sammanträden ungefär en gång i månaden. Tänk på att söka dispens i god tid.

Inom vissa områden till exempel naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000–område eller biotopskyddsområde, är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som gör prövningen. Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva dessa. 

Byggnadsnämnden ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn, för att lagen ska bli lika för alla, dessutom kan skador och fel rättas till.

 • Ansökan om strandskyddsdispens inkommer till byggnadsnämnden
 • Granskning när ärendet är komplett
 • Ärendet tas upp på byggnadsnämnden
 • Om dispensen beviljas av byggnadsnämnden skickas detta beslut vidare till Länsstyrelsen för godkännande.
 • Om Länsstyrelsen godkänner byggnadsnämndens beslut är nästa steg att söka bygglov/anmälan.

Dessa handlingar ska finnas med när du ansöker om strandskyddsdispens.

 • Situationsplan  - skala 1:400 eller 1:500
  Visar huset/byggnaden/tillbyggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Markera tydligt var det ska byggas.

 • Fotografier (Är bra att ha men är inte obligatoriskt)
  Som visar hur det ser ut innan byggnation.

 • Fasadritning - skala 1:100
  Kan i vissa fall krävas, kolla med handläggare

Ansökan om strandskyddsdispens görs via e-tjänst här

I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 17 januari 2024