Övriga insatser enligt LSS

Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd beslutas av Västra Götalands Regionens vuxenhabilitering/barnhabilitering i Vänersborg. En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist.

Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.

FSO – Förlängd skolbarnomsorg

Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Insatsen söks hos skolansvarig. FSO

 

Sidan uppdaterades 7 mars 2023