Utredningar

Information om utredning angående vårdnad, boende och umgänge. Utredningen utförs på uppdrag av domstol för att domstolen ska få beslutsunderlag i frågan. I Mellerud handläggs dessa utredningar av familjerättssekreterare (det vill säga socionomer specialiserade på familjerätt).

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov.

Utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök.

Utredningen fortsätter sedan med:

Samtal med föräldrarna.
Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där.
Samtal med barnet, om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad.
Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
Eventuellt samtal med sambo.
Registerutdrag ur socialregister samt polisregistret.

Utredningen ska belysa:

Föräldrarnas förmåga att se barnets behov efter en separation eller skilsmässa samt deras förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet samt förmåga att förstå barnets känslor och behov.
Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, bland annat barnets behov av skydd, fysisk och psykisk omvårdnad. Barnets behov av stabilitet och varaktighet samt skolgång och utbildning.
Barnets inställning och eventuella viljeinriktningar.

Innan utredningen översändes till domstol tar föräldrarna del av den i sin helhet och ges tillfälle att lämna synpunkter på materialet. Eventuella synpunkter skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Några viktiga saker att känna till:

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.
Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens.
Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Sidan uppdaterades 31 augusti 2021