Kvalitetsgarantier

Vi garanterar att en utredning utan dröjsmål påbörjas när det kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. En utredning om hemtjänst påbörjas senast inom fem dagar.

Vi garanterar att den enskilde erhåller ett skriftligt biståndsbeslut om vård och omsorg inom tio arbetsdagar efter att en komplett ansökan inkommit.

Vi garanterar att beviljade biståndsinsatser följs upp minst en gång per år.

Sidan uppdaterades 2 september 2021