Mottagande i anpassad skola

Anpassad skola

Anpassad grundskola ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

För att en elev ska få rätt till utbildning i anpassad grundskola måste ett mottagande göras, ett mottagande som är ett resultat av fyra utredningar, se under rubriken mottagning i särskolan.

Anpassad grundskolas utbildning består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. De elever som bedöms inte kunna nå målen i ämnen blir mottagna i anpassad grundskola i ämnesområden. Ämnena är samma som i den vanliga grundskolan och ämnesområdena är motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktivitet och estetisk verksamhet.

I anpassad grundskola får eleverna möjlighet att gå i mindre klasser samt att arbeta i en takt som är anpassad efter individens egna förutsättningar.

Mottagande i anpassad  grundskola

Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i grundsärskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning. Ditt barns rektor ansvarar för att ditt medgivande inhämtas och att bedömningarna genomförs. Rektor samråder kring utredningarna med kommunens särskolesamordnare.

I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning (eller förvärvad hjärnskada) och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav. Vårdnadshavare får sedan besked om barnet har rätt till mottagande i anpassad grundskola och om vilken inriktning som i så fall är aktuell.

Eleven erbjuds mottagande i anpassad grundskola och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras. Om bara en vårdnadshavare tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i anpassad grundskola.

Beslut fattas om mottagande i anpassad grundskola och om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

Beslut om mottagande i anpassad grundskola och om eleven tillhör anpassad grundskola fattas av skolchefen.

Sidan uppdaterades 18 september 2023